برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (1630)

2-6- اصول حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………212-7- انواع شاخص های سنجش عملکرد…………………………………………………………………………….232-8- انواع سیستم های حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………232-8-1- سیستم درون سازمانی……………………………………………………………………………………………242-8-2- سیستم برون سازمانی…………………………………………………………………………………………….262-9- شیوه های حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………..282-9-1- شفافیت……………………………………………………………………………………………………………….282-9-2- پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………..282-9-3- انصاف برخورد یکسان با سهامداران………………………………………………………………………..292-9-4- مسئولیت پذیری……………………………………………………………………………………………………292-10- تمرکز مالکیت ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (1629)

2-2-3-1 نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت 172-2-3-2 نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 172-2-4 جایگاه مصرف در اقتصاد 172-2-5 آشنایی با درآمدهای عمومی دولت 182-2-5-1 درآمدهای غیر مالیاتی 182-2-5-2 درآمدهای مالیاتی 192-2-6 عملکرد ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله c (1628)

2-5 مفهوم حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی182-5-1 محدوده حسابرسی اجتماعی192-5-2 طبقه‌ها و الگوهای تئوری حسابرسی مالی202-5-3 مفهوم حسابرسی تولیدی و تدافعی222-5-4 وجود تمایز و افتراق حسابرسی تولیدی و تدافعی222-6 مدل ماتریس شناسایی و ارزیابی ذینفعان شرکت232-6-1 نظریه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1626)

2-2- کارایی بازار122-2-1- مفهوم بازار کارا122-2-2- تاثیر فرضیه ی بازار کارا بر حسابداری مالی132-3- سود132-3-1- مفهوم سود132-4- پیش بینی152-4-1- اطلاعات پیش بینی152-4-2- پیش بینی سود162-4-3- استفاده کنندگان، اهداف و ویژگی های پیش بینی های سود172-5- ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (1625)

فصل سوم: روش تحقیق403-1- مقدمه413-2-مساله تحقیق413-3- فرضیه تحقیق423-4-روش تحقیق433-5-جامعه آماری443-6- روش جمع آوری اطلاعات443-7- قلمرو تحقیق453-7-1-قلمرو موضوعی453-7-2- قلمرو مکانی453-7-3- قلمرو زمانی453-8- ابزار تحقیق453-9- تصریح مدل تحقیق453-10- آمار توصیفی473-11- تحلیل رگرسیون473-12-تخمین OLS در صورت وجود ناهمسانی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (1624)

8-6-2- اختیار توسعه………………………………………………………………………………………………………339-6-2- اختیار انقباض………………………………………………………………………………………………………3310-6-2- اختیار معاوضه……………………………………………………………………………………………………3311-6-2- اختیار متوالی……………………………………………………………………………………………………..3412-6-2-اختیارات درون طرحی در مقابل اختیار بین طرح ها…………………………………………………3413-6-2-اختیارات رشد، ارزش راهبردی……………………………………………………………………………..3414-6-2-اختیارات سرمایه گذاری مرحله ای یا اختیار زمانبندی تا سرسید……………………………….3515-6-2-اختیار تغییر در فناوری طرح………………………………………………………………………………….357-2- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………361-7-2- ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1623)

2-2-4 الگوهای مختلف مدیریت سود…………………………………………………………………….182-2-4-1 الگوی بدست آوردن آرامش……………………………………………………………………182-2-4-2 الگوی حداقل کردن سود………………………………………………………………………..192-2-4-3 الگوی حداکثر کردن سود………………………………………………………………………..192-2-4-4 الگوی هموارسازی سود………………………………………………………………………….192-2-5 انگیزه های مدیریت سود…………………………………………………………………………….202-2-5-1 انگیزه های مربوط به منافع شرکت……………………………………………………………202-2-5-2انگیزه های مربوط به منافع شخصی……………………………………………………………232-2-6 ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1622)

فرضیه فرعی3-1: بین استقلال هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.فرضیه فرعی 3-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.فرضیه فرعی 3-3: بین ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (1621)

2-6-2. نسبتهای نقدینگی272-6-3. نسبتهای مربوط به مدیریت داراییها272-6-4. نسبتهای مربوط به مدیریت بدهیها272-6-5. نسبتهای سودآوری282-6-7. نسبتهای قیمت بازار282-7.معیارهای اقتصادی، ارزیابی عملکرد مالی292-8.معیارهای سودآوری شرکت292-9. معیارهای ارزش بازار شرکت342-10.سیاست تقسیم سود372-11. انواع سیاست های تقسیم سود382-12. ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (1204)

دانشکده علوم پايه گروه فیزیک اتمی مولکولی پايان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته اخترفيزيك موضوع: مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهاي قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب استاد راهنما: دكتر عليرضا خصالی استاد ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

c (1203)

دانشكده‌ی مهندسي شيمي، نفت و گاز پایاننامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسي شيمي (شبیه سازی و کنترل فرآیند) مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام به کوشش الهام آریافرد استادان راهنما دکتر محمدرضا رحيم‌پور ادامه مطلب…