8-6-2- اختیار توسعه………………………………………………………………………………………………………33
9-6-2- اختیار انقباض………………………………………………………………………………………………………33
10-6-2- اختیار معاوضه……………………………………………………………………………………………………33
11-6-2- اختیار متوالی……………………………………………………………………………………………………..34
12-6-2-اختیارات درون طرحی در مقابل اختیار بین طرح ها…………………………………………………34
13-6-2-اختیارات رشد، ارزش راهبردی……………………………………………………………………………..34
14-6-2-اختیارات سرمایه گذاری مرحله ای یا اختیار زمانبندی تا سرسید……………………………….35
15-6-2-اختیار تغییر در فناوری طرح………………………………………………………………………………….35
7-2- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………36
1-7-2- تحقیقات خارج از ایران…………………………………………………………………………………………36
1-1-7-2- تحقیق گالبرک و لارین……………………………………………………………………………………..36
2-1-7-2-جاگل………………………………………………………………………………………………………………36
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-1-7-2-تحقیق موسکوویتز……………………………………………………………………………………………..36
4-1-7-2- تری جرجیس…………………………………………………………………………………………………37
5-1-7-2- باچیلورز………………………………………………………………………………………………………….37
6-1-7-2- سباستین جی…………………………………………………………………………………………………..38
2-7-2- تحقیقات در کشور ایران……………………………………………………………………………………….38
1-2-7-2- تحقیق علی نژاد ساروکلایی………………………………………………………………………………38
2-2-7-2- تحقیق سینایی………………………………………………………………………………………………….39
3-2-7-2- تحقیق دستگیر…………………………………………………………………………………………………39
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..41
2ـ3ـ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………42
3ـ3ـ جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………43
4ـ3ـ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………..45
5ـ3ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….47
1ـ5ـ3ـ ابزار و اندازه گیری آزمودنی ها ……………………………………………………………………………….47
1ـ1ـ5ـ3ـ طیف لیکرت………………………………………………………………………………………………………48
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2ـ1ـ5ـ3ـ نحوه ارزش گذاری در طیف لیکرت ………………………………………………………………….48
3ـ1ـ5ـ3ـ مزایای طیف لیکرت عبارتند از: …………………………………………………………………………48
6-3- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ( پرسشنامه )……………………………………………….49
1ـ6ـ3ـ روایی ( اعتبار ) …………………………………………………………………………………………………49
2ـ6ـ3ـ پایایی………………………………………………………………………………………………………………49
3ـ6ـ3ـ عوامل موثر بر پایایی و روایی ……………………………………………………………………………….50

7-3- نرم افزار کامپیوتری ………………………………………………………………………………………………….51
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………53
4-2- ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری…………………………………………………………………..53
4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات…………………………………………………54
4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی……………………………………………………54
4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت……………………………………………………..55
4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت…………………………………………………………….56
4-3- بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ………………………………………………………57
4-4- بررسی متغیرهای اصلی پژوهش………………………………………………………………………………….58
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-5- بررسی فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………58
4-5-1- ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر استفاده از اختیارات سرمایه‌گذاری و سایر متغیرهای مستقل……………………….58
4-5-2- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر کاربرد اختیارات سرمایه گذاری و متغیر عدم اطمینان محیطی……………………60
4-5-2-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………………60
4-5-2-2- بررسی ثابت بودن واریانس……………………………………………………………………………….62
4-5-2-3- بررسی خطی بودن …………………………………………………………………………………………..62
4-5-2-4- بررسی مستقل بودن …………………………………………………………………………………………63
4-5-3- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر کاربرد اختیارات سرمایه گذاری و متغیر نرخ بهره بدون ریسک………………….64
4-5-3-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………………64
4-5-3-2- بررسی ثابت بودن واریانس………………………………………………………………………………..66
4-5-3-3- بررسی خطی بودن ………………………………………………………………………………………….66
4-5-3-4- بررسی مستقل بودن ………………………………………………………………………………………..67
4-5-4- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر کاربرد اختیارات سرمایه گذاری و متغیر کیفیت اطلاعات در دسترس……………68
4-5-4-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………………68
4-5-4-2- بررسی ثابت بودن واریانس………………………………………………………………………………..69
4-5-4-3- بررسی خطی بودن …………………………………………………………………………………………..70
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-5-4-4- بررسی مستقل بودن …………………………………………………………………………………………71
4-5-5- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر کاربرد اختیارات سرمایه گذاری و متغیر هزینه‌های سرمایه‌گذاری………………..72
4-5-5-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………………72
4-5-5-2- بررسی ثابت بودن واریانس……………………………………………………………………………….73
4-5-5-3- بررسی خطی بودن ………………………………………………………………………………………….74
4-5-5-4- بررسی مستقل بودن ………………………………………………………………………………………..74
4-5-6- ایجاد مدل رگرسیون چند متغیره برای متغیر کاربرد اختیارات سرمایه گذاری و چهار متغیر مستقل پژوهش………76
4-5-6-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………………76
4-5-6-2- بررسی ثابت بودن واریانس……………………………………………………………………………….77
4-5-6-3- بررسی خطی بودن …………………………………………………………………………………………..77
4-5-6-4- بررسی مستقل بودن …………………………………………………………………………………………80
4-5-6-5- تولرانس و رابطه خطی مشترک چندگانه………………………………………………………………81
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها
1-5- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………84
2-5- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………84
3-5- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………….87
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-3-5- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….87
2-3-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی………………………………………………………………………..88
4-5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………….88
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2 تشابه بین متغیر های اختیارات سرمایه گذاری و اختیارات مالی………………………………17
جدول 2-2 : توزیع احتمالات مشرطی برای مثال واگذاری …………………………………………………….27
جدول 3-2: توزیع احتمالات مشرطی برای مثال تغیر داده شده است………………………………………..29
جدول4-1 : فراوانی و درصد آزمودنیها بر حسب میزان تحصیلات………………………………………..54
جدول4-2 : فراوانی و درصد آزمودنیها بر حسب رشته‌ تحصیلی…………………………………………..55
جدول4-3 : فراوانی و درصد آزمودنیها بر حسب سابقه خدمت……………………………………………56
جدول4-4 : فراوانی و درصد آزمودنیها بر حسب جنسیت……………………………………………………56
جدول 4-5 : ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش……………………………………………………57
جدول 4-6 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش…………………………………………………………58
جدول 4-7 : ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………..59
جدول 4-8 : نتایج حاصل از رگرسیون…………………………………………………………………………………64
جدول 4-9 : نتایج حاصل از رگرسیون…………………………………………………………………………………68
جدول 4-10 : نتایج حاصل از رگرسیون……………………………………………………………………………….71
جدول 4-11 : نتایج حاصل از رگرسیون……………………………………………………………………………….75
جدول 4-12 : نتایج حاصل از رگرسیون……………………………………………………………………………….81
جدول 4-13 : بخشی از ضرایب مربوط به مدل (تولرانس و VIF مدل)…………………………………..82
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل4-1 : درصد فراوانی آزمودنیها بر حسب میزان تحصیلات……………………………………………..54
شکل4-2 : درصد فراوانی آزمودنیها بر حسب رشته تحصیلی……………………………………………….55
شکل4-3 : درصد فراوانی آزمودنیها بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………56
شکل4-4 : درصد فراوانی آزمودنیها بر حسب جنسیت………………………………………………………..57
شکل4-5 : نمودار P-P مربوط به مدل………………………………………………………………………………..61
شکل4-6 : نمودار هیستوگرام مربوط به مد………………………………………………………………………….61
شکل4-7 : آزمون ثابت بودن مدل (پراکنش متغیر وابسته)………………………………………………………62
شکل4-8 : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………..63
شکل4-9 : نمودار P-P مربوط به مدل……………………………………………………………………………….65
شکل4-10 : نمودار هیستوگرام مربوط به مدل………………………………………………………………………65
شکل4-11 : آزمون ثابت بودن مدل (پراکنش متغیر وابسته)……………………………………………………66
شکل4-12 : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………67
شکل4-13 : نمودار P-P مربوط به مدل………………………………………………………………………………69
شکل4-14 : نمودار هیستوگرام مربوط به مدل………………………………………………………………………69
شکل4-15 : آزمون ثابت بودن مدل (پراکنش متغیر وابسته)……………………………………………………70
شکل4-16 : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………70
شکل4-17 : نمودار P-P مربوط به مدل……………………………………………………………………………..72
ادامه فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل4-18 : نمودار هیستوگرام مربوط به مدل………………………………………………………………………73
شکل4-19 : آزمون ثابت بودن مدل (پراکنش متغیر وابسته)……………………………………………………73
شکل4-20 : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………74
شکل4-21 : نمودار P-P مربوط به مدل………………………………………………………………………………76
شکل4-22 : نمودار هیستوگرام مربوط به مدل………………………………………………………………………76
شکل4-23 : آزمون ثابت بودن مدل (پراکنش متغیر وابسته)……………………………………………………77
شکل4-24 : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………78
شکل4-25 : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………78
شکل4-26 : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………79
شکل4-27 : آزمون خطی بودن واریانس مربوط به مدل…………………………………………………………79
1-1- مقدمه
بسیاری از سرمایه گذاری ها و پروژه ها به گونه ای هستند که اختیارات مهمی در آنها
نهفته است. در این میان روش های نوین وتکنیک های ارزیابی جدید کمک شایانی به کشف و استفاده از این اختیارات نموده اند. به گونه ای که روز به روز ابعاد مختلفی از نارسایی های روش های قدیمی ارزیابی سرمایه گذاری ها و تصمیمات مدیریتی هویدا می گردد.
در فصل اول سعی کرده ایم پس از بیان مسئله تحقیق، به بیان اهداف تحقیق بپردازیم؛ همچنین در این فصل به مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.
2-1- بیان مسئله
استفاده از روش های سنتی ارزیابی پروژه های سرمایه ای مانند روش های تنزیل جریان های نقدی (نرخ بازده داخلی، ارزش های فعلی نا خالص و…) با توجه به عدم اطمینان موجود در محیط، انعطاف و اختیارات مدیریتی موجود در سرمایه گذاری ها به ارزیابی ناقص و غیر واقعی می انجامد. لذا با توجه به این نارسایی ها، استفاده از نظریه ی اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای می تواند با تعیین ارزش این اختیارات و انعطاف های مدیریتی و تاثیر آن در ارزش دارایی ها و بالطبع در ارزش شرکت، به ارزیابی بهتر و واقعی تر دارایی ها ی پروژه ها کمک می کند.
روش های بودجه بندی سرمایه ای که تجزیه و تحلیل اختیارات سرمایه گذاری نامیده می شود قادر است تا انعطاف پذیری پروژه ها را ارزش گذاری کند.
بسیاری از سرمایه گذاری ها و پروژه ها به گونه ای هستند که اختیارات مهمی در آن ها نهفته است. در این میان روش های نوین و تکنیک های ارزیابی جدید کمک شایانی به کشف و استفاده از این اختیارات نموده اند. به گونه ای که روز به روز ابعاد مختلفی از نارسایی های روش قدیمی ارزیابی سرمایه گذاری ها و تصمیمات مدیریتی هویدا می گردد.
روش های سنتی ارزیابی پروژه ها مانند ارزش فعلی خالص و روش نرخ بازده داخلی و دیگر تکنیک های سنتی، انعطاف مدیریتی رادر اتخاذ تصمیم در شرایط متغیر بازار در نظر نمی گیرند.
این روش های تنزیل جریان نقدی بر این اساس بنا گردیده اند که به محض پذیرفته شدن یک پروژه یا سرمایه گذاری باید آن را تا پایان عمر مفیدش نگهداری کرد. عدم اطمینان سرمایه گذاری ها و شرایط متغیر اقتصادی باعث نگاه جدیدی به مسایل مالی گردیده است. این نگاه و منطق جدید پارادایمی است که تقریباً در همه تصمیمات مدیریتی کاربرد دارد. این منطق و روش ارزیابی جدید «منطق اختیارات سرمایه گذاری» نام دارد.
براساس این منطق، اطلاعات جدید بخشی از عدم اطمینان اولیه بازار را برطـرف می کند مدیـریت مجبور می شود تا در تصمیمات اولیه خود تجدید نظر کند.
در حالی که در تحلیل های سنتی، انعطاف های مدیریتی را مد نظر قرار نمی دهد و ارزش پروژه ها و استراتژی ها را زیر ارزش واقعی شان تبیین می کند. پاسخ به ارزیابی چنین پروژه هایی در تحلیل اختیارات سرمایه گذاری است که می تواند در یک محیط پویا مانند کشف یک داروی جدید، صنایع نفت و گازها تولید ها و کسب و کار الکترونیک، ارزیابی ورود به بازارهای جدید، سرمایه گذاری مشترک تحقیق و توسعه، ادغام بازارهای الکترونیک توسعه و پرورش سرمایه های معنوی (افراد)، توسعه و گسترش تکنولوژی، توسعه تجهیزات، الویت بندی پروژه ها و دیگر موارد کاربرد دارد بیشتر، بنیان کار در بودجه بندی سرمایه ای بر این پایه بوده است که جریان های نقدی هر پروژه ی سرمایه گذاری را تا زمانی در آینده پیش بینی، سپس با نرخ تنزیلی مناسب، ارزشی فعلی آنها را به دست می آورند. معمولاً پروژه های سرمایه گذاری، پس از گزینش و آغاز سرمایه گذاری در آنها، پایدار و دگرگون ناپذیر نمی باشد. مدیران می توانند هر از گاهی، با دستیابی به داده های نو و شرایط زمانی جدید، دگرگونی هایی را پدید آورند که در جریان نقدی آتی سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد. این آزادی مدیران (یا اختیار سرمایه گذاری) در دل پروژه های سرمایه گذاری نهفته می باشد.
اختیارات سرمایه گذارری رویکردی است که یک دلیل مثبت از ارزشگذاری و ریسک وشناخت را برای پیشبرد سرمایه گذاری در نظر می گیرد.
متاسفانه در ایران بنا به دلایلی اختیارات سرمایه گذاری جایگاه و کاربردی ندارد. این تحقیق به بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، کیفیت اطلاعات در دسترس مدیران و هزینه های سرمایه گذاری بر اختیارات سرمایه گذاری می پردازد تا از این طریق روش ها و مفاهیمی را برای گسترش و توسعه اختیارات سرمایه گذاری در ایران، معرفی کند.
این پژوهش به جستجوی این موضوع می پردازد، که آیا مدیران مالی شرکت های بورسی در ایران این تغییرات را پذیر فته اند و همگام با سایر کشورهای پیشرو متناسب با تکنیک ها و روش های اختیارات سرمایه گذاری گامی برمی دارند یا خیر؟ بنابراین 4سوال اساسی زیر مطرح می شود:
1-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان عدم اطمینان محیطی(بازار) بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟
2-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان سرمایه گذاری ها بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟
3-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان کیفیت اطلاعات دردسترس مدیران بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟
4-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان بهره بدون ریسک بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟
3-1- اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که در زمینه بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات بر اختیارات سرمایه گذاری می باشد اهداف اصلی و فرعی زیر مدنظر است:
هدف اصلی:
1-کمک به مدیران حرفه ای جهت استفاده کلی از اختیارات سرمایه گذاری و چگونگی بکارگیری مدیران از این اختیارات.
اهداف فرعی:
1-تبیین ارتباط بین میزان عدم اطمینان محیطی و اختیارات سرمایه گذاری.
2-تبیین ارتباط بین میزان نرخ بهره بدون ریسک و اختیارات سرمایه گذاری.
3-تبیین ارتباط بین کیفیت اطلاعات دردسترس و اختیارات سرمایه گذاری.
4-تبیین ارتباط بین هزینه سرمایه گذاری و اختیارات سرمایه گذاری.
این تحقیق منجر به ارائه یافته هایی در رابطه با اختیارات سرمایه گذاری خواهد شد. که نتایج آن می تواند موجب آشنا شدن و همراه شدن مدیران مالی با موضوعات و اختیارات سرمایه گذاری شود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-1- مدل مفهومی تحقیق
متغیرهای مستقل:
متغیر وابسته:

مدل مفهومی فوق ارتباط بین متغیرهای مستقل و تاثیرات آنها را بر متغیر وابسته تحقیق نشان می دهد.
اختیارات سرمایه گذاری متغیر وابسته ای است که اولین متغیر مورد توجه است متغیری که تلاش می شود تغیرات آن توسط هفت متغیر مستقل، شامل: عدم اطمینان محیطی (بازار)، بهره بدون ریسک، کیفیت اطلاعات در دسترس مدیران، هزینه سرمایه گذاری، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، زمانبندی سرمایه گذاری، برگشت ناپذیری هزینه های سرمایه ای، تعبیر و تفسیر شود.
5-1-فرضیه های پژوهش
برای پاسخ به سوالات تحقیق فرضیه های زیر تدوین گردیده است:
1-5-1-فرضیه اول
بین میزان عدم اطمینان محیطی (بازار) و استفاده از اختیارات سرمایه گذاری توسط مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس رابطه معنی داری وجود دارد.
2-5-1- فرضیه دوم
بین میزان نرخ بهره بدون ریسک و استفاده از اختیارات سرمایه گذاری توسط مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس رابطه معنی داری وجود دارد.
3-5-1- فرضیه سوم
بین کیفیت اطلاعات در دسترس مدیران و استفاده از اختیارات سرمایه گذاری توسط مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس رابطه معنی داری وجود دارد.
4-5-1- فرضیه چهارم
بین میزان هزینه سرمایه گذاری و استفاده از اختیارات سرمایه گذاری توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس رابطه معنی داری وجود دارد. که این فرضیه اصلی شامل سه زیرفرضیه ذیل می باشد:
1- بین میزان سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و استفاده از اختیارات سرمایه گذاری توسط مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین انتخاب زمانبندی سرمایه گذاری و استفاده از اختیارات سرمایه گذاری توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین برگشت ناپذیری هزینه های سرمایـه ای و استفاده از اختیـارات سرمـایه گذاری توسـط مدیـران شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس رابطه معنی داری وجود دارد.
6-1- متغیرهای عملیاتی تحقیق
متغیرمستقل:
(عدم اطمینان محیطی بازار
(نرخ بهره بدون ریسک
(میزان هزینه هاس سرمایه گذاری
(کیفیت اطلاعات در دسترس
(سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه
(زمانبندی سرمایه گذراری
(برگشت ناپذیری هزینه های سرمایه گذاری
متغیر وابسته:
(اختیارات سرمایه گذار
7-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات:
1-7-1- اختیارات سرمایه گذاری1
اختیارات سرمایه گذاری حقی است تا سرمایه گذار بتواند اکنون یا آینده عملی را انجام دهد، در صورتی که انجام ندادن آن تعهدی برای وی به وجود نمی آورد (دنوفیل2009، 19).
اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای عوامل مهمی در فرآیند تصمیم گیری های سرمایه گذاری هستند که تکنیک های جریان های نقدی تنزیلی آن ها را نادیده می گیرند. در نبود مدل های صریح ارزشیابی اختیارات سرمایه گذاری در عمل؛ جالب خواهد بود بدانیم چگونه مدیران مالی ارزش این گونه اختیارات را در تصمیم گیری خود منظور می کنند. شواهد گفتاری حاکی از آن است که تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری ها با افزایش نرخ مبنا به بیش از هزینه سرمایه در شرکت به نحوی برای منظور نمودن اختیارات سرمایه گذاری ها در دارایی های سرمایه ای فاکتوری در نظر می گیرند (دستگیر،1383 ، 123).
2-7-1- عدم اطمینان محیطی2
عدم اطمینان محیطی یک مفهوم کلیدی در ادبیات نظریه و طراحی سازمان است. به ویژه در نظریه هایی که ماهیت و چگونگی تعامل سازمان و محیط را تبیین می نمایند. بخش مهمی از فعالیت های تجربی و نظری با هدف مفهوم سازی سنجش و اندازه گیری عدم اطمینان محیطی انجام شده است. اکثر این تلاش ها و اقدامات ناظر بر این پیش فرض ضمنی است که عدم اطمینان برای حفظ تعادل سازمانی و عملکرد رضایت بخش غیر کارکردی و مضر است. بنابراین برای شناسایی و تجویز روش ها و راهبرهایی که مدیران بتوانند پیامدهای منفی عدم اطمینان را کاهش داده و یا از بین ببرند تمرکز شده است. به رغم این حقیقت که مفهوم عدم اطمینان محیطی موجد زمینه نظری قوی و با اهمیتی است تحقیقات تجربی انجام شده از ناسازگاری و اغلب مشکلاتی در تفسیر نتایج برخوردارند پرسش اصلی این است که سازمان های اثربخش و موفق چگونه خود را با شرایط عدم اطمینان محیطی تطبیق می دهند ؟(اشرفی، 1381 ، 5)
3-7-1- هزینه سرمایه گذاری3
مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف یک شرکت عبارت است از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، رعایت این اصل باعث خواهد شد که هزینه سرمایه(با توجه به نوع کاربرد آن)مفاهیم دیگری را مطرح کنیم.
ارائه تعریفی از سرمایه، هر شرکتی دارای ریسک وبازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتی است که هدف تحصیل سود باشد) هر یک از گروه های سرمایه گذار، مثلآ دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خورریسک مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد انتظارسرمایه گذاران در شرکت تامین شود(جهانخانی و پاسائیان، 1390، 317)
اصطلاح “هزینه سرمایه” در واقع “نرخ بازده مورد انتظار” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح”بازده مورد انتظار” می باشد. روش میانگین موزون هزینه سرمایه تکنیکی است که بازده مورد انتظار را برحسب اجزاء منفرد تشکیل دهنده ساختار سرمایه شرکت اندازه گیری می کند. در این روش، هزینه هریک از اقلام بدهی و بازده هر یک از اقلام حقوق صاحبان سهام به طور جداگانه محاسبه می شود.(وکیلی فرد، 28،1388)
4-7-1- تحقیق و توسعه4
در آینده حفظ و به دست آوردن مزایای رقابتی بی نهایت مشکل است برای باقی ماندن در عرصه رقابت، شرکت ها باید سرمایه گذاری های زیادی در فعالیت های تحقیق و توسعه داشته باشند، اگر چه در کوتاه مدت این هزینه ها مقرون به صرفه نباشند. به دلیل وجود رقابت تنگ و فشرده، شرکت ها باید به صورت مداوم و پیوسته تولیداتشان را تغیر دهند و همراه با فن آوری و تکنولوژی روز دنیا باشند، چرا که مزایای رقابت، به وسیله ابداعات و نوآوری ها حاصل می شود. بنابر این، بدون سرمایه گذاری تحقیق و توسعه به دست آوردن شهرت و سود غیر ممکن است(رهنمای رودپشتی، 1388، 16)
5-7-1- نرخ بهره5
نرخ بهره در زمان هایی که قیمت ها تغییر می کند نرخ بازدهی اسمی سرمایه گذاری ها، نمودگر ضعیفی از نرخ بازدهی واقعی است که سرمایه گذاران کسب می کنند چون بخشی از عایدات اضافی ناشی از سرمایه گذاری می تواند برای جبران کاهش قدرت خرید سرمایه گذاران به علت تورمی که در طی مدت سرمایه گذاری ایجاد شده است مورد نیاز باشد در نتیجه به منظور حذف اثر تورم برای تعین نرخ بهره واقعی باید در این نرخ بازدهی اسمی تعدیل ایجاد گردد عمومأ نیز از شاخص قیمت مصرف کننده برای این منظور استفاده می شود(شریعت پناهی، 1389، 490)

فصل دوم
ادبیات تحقیق
1-2-مقدمه
یکی از مباحث مهم در بودجه بندی سرمایه ای جدال با ریسک در ارزیابی طرح ها است. به طور کلی دو روش برای ارزیابی طرح ها تحت روش ارزش خالص فعلی وجود دارد. طبق روش اول، که همان روش سنتی یا روش ارزش فعلی خالص ایستا نامیده می شود، ارزش اختیارات جهت ارزیابی طرح ها یا منظور نمی شود یا ارزش یابی اختیارات سرمایه گذاری به طور کامل اجرا نمی شود. در حالی که اهمیت اختیارات در بلند مدت معنا پیدا می کند. اما طبق روش دوم که با عنوان روش ارزش فعلی خالص راهبردی نامیده می شود به این موضوع پرداخته می شود (علی نژاد ساروکلایی، 1388، 44).
در این فصل پس از مروری مختصر بر سابقه تاریخی اختیارات سرمایه گذاری، پیرامون موضوعاتی هم چون اختیارات سرمایه گذاری، موارد تشابه و افتراق اختیارات سرمایه گذاری با اختیارات مالی، اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و گونه های اختیارات سرمایه گذاری توضیح داده شده است. و در انتهای فصل به تحقیقات به عمل آمده از منابع خارجی و داخلی و ذکر نتایج آنها نیز اشاره گردیده است.
2-2- نگاهی مختصر بر سابقه تاریخی اختیارات سرمایه گذاری
اصطلاح اختیارات سرمایه گذاری اصطلاحی نسبتأ جدید به شمار می آید ولی سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای (بودجه بندی سرمایه ای) عمری بسیار طولانی دارد. به هر حال، اصطلاح اختیارات سرمایه گذاری برای اولین بار توسط استوارت مه یزراستاد دانشگاه ام آی تی ابداع و به کار گرفته شد. البته قابل ذکر است که در سال 1930 اروینگ فیشر به روشنی مطالبی را در ارتباط با قابلیت دسترسی مالک واحد تجاری به اختیارات بیان نموده است. مفهوم اختیارات سرمایه گذاری توسط مایکل مابوسین استادیار مدرسه تجاری کلمبیا شهرت یافت. مابوسین اختیارات سرمایه گذاری را برای توصیف شکاف بین قیمت های بازار سهام برخی از بنگاه ها و
ذاتی آن بنگاه ها که از روش سنتی ارزش یابی به ویژه فنون جریان وجوه تنزیل شده استفاده می کردند به کار برد.
ادواردو شوآرتز به نوعی در پژوهش های علمی در این زمینه پیش قدم بوده است. هم چنین لنوس تری جرجیس از صاحب نظران معاصری است که در ارتباط با اختیارات سرمایه گذاری مطالعات زیادی انجام داده و کتاب و مقالات زیادی از وی به چاپ رسیده است.
3-2- اختیارات سرمایه گذاری چیست؟
اصطلاح اختیارات سرمایه گذاری از دو کلمه اختیار و سرمایه گذاری یا سرمایه ای تشکیل شده است. که معادل لاتین آن از ترکیب دو واژه «Real» و «Option» بوجود آمده است. تحلیل اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای بر این اساس استوار است که در هنگام انجام سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی مانند زمین، ساختمان و ماشین آلات اختیارات ویژه ای مشابه اختیارات دارایی های مالی (اختیار خرید و اختیار فروش) نهفته است (دستگیر، 1383، 78).
اختیارات سرمایه گذاری حقی است تا سرمایه گذار بتواند اکنون یا آینده عملی را انجام دهد، در صورتی که انجام ندادن آن تعهدی برای وی به وجود نمی آورد (دنوفیل، 2000، 78).6
اختیارات سرمایه گذاری بدین معنا است که در بسیاری از مجموعه های ارزیابی طرح ها، شرکت ها یک یا چند اختیار جهت تغییرات راهبردی برای طرح در طول عمر آن خواهند داشت. به عنوان مثال، یک شرکت منابع طبیعی ممکن است تصمیم به تعویق استخراج طلا از معدن را هنگامی که قیمت طلا به زیربهای استخراج برسد، بگیرد و در مقابل به هنگام افزایش مجدد قیمت طلا شروع به بهره برداری کند. این اختیار راهبردی که تحت عنوان اختیارات سرمایه گذاری شناخته می شود، عمومأ در تجزیه و تحلیل های فنون جریان وجوه نقد تنزیل شده استاندارد نادیده گرفته می شود. به هر حال، این اختیارات می توانند ارزش یک طرح را به وسیله حذف بازده های نامطلوب و ایجاد فرصت های جدید در آینده افزایش دهند. در حقیقت اختیارات سرمایه گذاری فی النفسه نوعی حق (اختیار عمل) برای دارنده ی آن ایجاد می کند، نه نوعی تعهد. برخی از اختیارات سرمایه گذاری اختصاصی هستند یعنی شخص یا موسسه ی دیگری قادر به استفاده از آن نیست. در مقابل، برخی از اختیارات سرمایه گذاری مشترک است(علی نژاد ساروکلایی، 1388، 45).
تغییر نگرش ناشی از تحولات اقتصادی و افزایش پیچیدگی فعالیت های مربوطه موجب رویکرد جدیدی در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی با نام انتخاب حقیقی شده است. این رویکرد مبتنی بر تصمیم گیری در شرایط نامطمئن و پیچیده می باشد که در آن تعین انتظارات از تغییرات آتی با در نظر گرفتن نا اطمینانی های موجود نقش اساسی ایفا می نماید. بیشترین کاربرد انتخاب حقیقی در زمینه ی تصمیم گیری های سرمایه گذاری و یا ارزش گذاری در زمینه ی فعالیت هایی است خطرپذیریی بالایی برخوردارند و معمولأ در خط مقدم توسعه فناوری ها تحقیق و توسعه قرار دارند. دیدگاه سنتی تصمیم گیری سرمایه گذاری که هم اکنون توسط بسیاری از افراد مورد استفاده قرار می گیرد مبتنی بر ایجاد تصویر ثابتی از انتظارات وقایع آینده است. البته این روش تا زمانی که اتفاقات آتی تفاوت زیادی با انتظارات نداشته باشد با اغماض و تقریب قابل قبولی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. لیکن مشکل زمانی پدید می آید که محیط فعالیت دارای عدم قطعیت بالا و به همین دلیل از پیچیدگی زیادی برخوردار باشد. لذا در این حالات نیاز به رویکردی جدید است که بر اساس آن بتواند بر مشکلات مزبور فائق آمد. یکی از مسائل مهم در زمینه تصمیم گیری مالی و سرمایه گذاری وجود حالتهای مختلفی است که تبعات متفاوتی را در بر دارند و نکته مهم این است که تصمیم گیرنده از اختیارات و امکانات تصمیم گیری و نتایج آن آگاهی کافی داشته باشد. بر این اساس نگرش و رویکرد انتخاب حقیقی نه تنها برای تصمیمات سرمایه گذاری بلکه تصمیم گیری های استرتژیک در سازمان ها مفید واقع شود. اگر بخواهیم اختیار حقیقی را به طور ساده و شهودی تعریف نماییم می توان گفت که اختیار واقعی مانند نقشه راهی7 است که در جاهای مختلف آن نشانه ها و رهنماهایی تعبیه شده که مسیرها و انتخاب های موجود را در اختیار قرار می دهد و بدین ترتیب نه تنها امکان تصمیم گیری مناسب وجود دارد بلکه این ساختار به افزایش آگاهی و همچنین یادگیری بهتر فرد کمک می نماید با این مقدمه کوتاه رویکرد اختیار واقعی را می توان به شکل زیر تعریف نمود:
روش اختیار واقعی8 رویکردی سیستماتیک است که در آن با استفاده از نظریه ی فاینانس، تحلیل اقتصادی، تحقیق در عملیات (علم مدیریت)9، نظریه تصمیم، علم آمار و مدل سازی اقتصاد سنجی همچنین نظریه اختیار10 در فضای تصمیم گیری پویا و همچنین محیط های تجاری نامطمئن و در قالب تصمیم گیری استراتژیک سرمایه گذاری، ارزش گذاری سرمایه گذاری و نیز هزینه یابی طرح ها و پروژه های اقتصادی، دارایی ها اعم از فیزیکی و مالی قیمت گذاری می شود. نقش اختیار واقعی در موارد زیر بسیار حیاطی و مهم است:
1- تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در فعالیت ها و طرح هایی که با عدم اطمینان بالایی برخوردارند.
2- ارزشگذاری تصمیمات استراتژیک که در قالب تحلیل توجیه پذیری مالی11 ارائه می شوند.
3- دسته بندی و اولویت گذاری هر یک از تصمیمات مزبور بر اساس شاخص های کمی و کیفی.
4- بهینه سازی تصمیمات استراتژیک سرمایه گذاری با توجه مسیرهای مختلف تصمیم گیری.
5-تعین زمان مناسب جهت ورود و یا خروج از سرمایه گذاری.
6- مدیریت فرصت ها و موقعیت فعلی و توسعه فرصت های تصمیم گیری استراتژیک آتی)ذکاوت،1388،1)
4-2- اختیارات سرمایه گذاری در مقایسه با اختیارات مالی(اختیارات معامله)
تفاوت اختیارت سرمایه گذاری با اختیارات معامله در این است که این نوع اختیار در سرمایه گذاری نهفته است و اصطلاحأ در سرمایه گذاری بر روی دارایی ها به طور ذاتی وجود دارد و تنها باید برحسب شرایط مرتبط این نوع اختیار به درستی شناسایی و محاسبه شود تا هزینه ی (بهای) فرصت استفاده از آن از دست نرود و این که این نوع اختیار بر خلاف اختیار معامله، قابل تفکیک از سرمایه گذاری نیست و اصطلاحأ جزء جداناپذیر سرمایه گذاری هاست. در واقع تفاوت بین اختیارات معامله با اختیارات سرمایه گذاری در قابلیت خرید و فروش آنها است (علی نژاد ساروکلایی، 1388،45).
درضمن تفاوت های قابل توجه زیر مد نظر است:
1- سرسید اختیار مالی معمولأ کوتاه مدت و کمتر از یک سال است در حالیکه سررسید اختیار سرمایه گذاری بلند مدت و در برخی از مواقع نامتناهی است.
2- متغیری که در اختیار مالی بر اساس آن تعریف می شود قیمت کالا اعم از فیزیکی و یا مالی است، در حالیکه متغیرهایی که اختیار سرمایه گذاری برای آنها تعریف می شوند، جریان وجوه آزاد12 است که در اثر رقابت، تقاضا و همچنین مدیریت بنگاه ایجاد می گردد.
3- قیمت اختیار مالی کنترل پذیر نیست. به عبارت دیگر با توجه به اینکه قیمت اختیار مالی مشتق از قیمت یک کالا در بازار مالی است و این قیمت در جای خود قابل کنترل نیست در نتیجه قیمت کنترل اختیار مالی نیز ممکن نمی باشد. این در حالی است که قیمت اختیار سرمایه گذاری با نحوه عملکرد مدیریت و انعطاف پذیری در تصمیم گیری قابل افزایش است.
4- قیمت هایی که بر اساس اختیار مالی تعریف می شود معمولأ کم است در حالیکه اختیارات سرمایه گذاری بر روی تصمیم گیری های مالی از چند میلیون تا چندین میلیون دلار تعریف می گردد.
5- از نظر تکنیکی و محاسباتی اختیارات مالی معمولأ بر اساس یک رابطه مشخص (فرم بسته)13 معاملات دیفرانسیل جزئی14 و همچنین شبیه سازی حل می شوند در حالیکه اختیارات سرمایه گذاری بر اساس یک رابطه مشخص (فرم بسته) و با استفاده از شبکه دو جمله ای15 و شبیه سازی متغیرهای مربوطه حل می گردند.
در مقابل اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای با اختیارات در دارایی های مالی(اختیار خرید یا فروش یک سهم) تشابه فراوانی دارد. جدول 1-2 تشابه اساسی این دو بر اساس متغیرهایی که باعث ایجاد ارزش آنان می گردد را نشان می دهد.
اختیارات سرمایه گذاری در پروژهاختیارات مالی بر سهامارزش فعلی جریان ناخالص پروژهv=sارزش فعلی سهام

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید