فصل سوم: روش تحقیق40
3-1- مقدمه41
3-2-مساله تحقیق41
3-3- فرضیه تحقیق42
3-4-روش تحقیق43
3-5-جامعه آماری44
3-6- روش جمع آوری اطلاعات44
3-7- قلمرو تحقیق45
3-7-1-قلمرو موضوعی45
3-7-2- قلمرو مکانی45
3-7-3- قلمرو زمانی45
3-8- ابزار تحقیق45
3-9- تصریح مدل تحقیق45
3-10- آمار توصیفی47
3-11- تحلیل رگرسیون47
3-12-تخمین OLS در صورت وجود ناهمسانی در واریانس50
3-12-1-روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)51
3-12-2- تفاوت میانGLS و OLS54
خلاصه فصل سوم57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات58
4-1-مقدمه59
4-2- آمار توصیفی59
4-3-آزمون نرمال بودن داده ها61
4-4-بررسی خطی بودن الگو و تشخیص و حذف نقاط پرت62
4-5- آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق66
4-6-آزمون فرضیات تحقیق68
4-6-1-آزمون فرضیه اول69
4-6-2- آزمون فرضیه دوم71
4-6-3-آزمون فرضیه سوم73
4-6-4-آزمون فرضیه چهارم75
4-6-5-آزمون فرضیه پنجم77
4-6-6-آزمون فرضیه ششم79
خلاصه فصل چهارم82
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات84
مقدمه85
5-1-نتایج تحقیق85
5-2-مقایسه نتایج تحقیق با پیشینیان88
5-3-محدودیت های تحقیق88
5-4- پیشنهادات89
5-4-1-پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق89
5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آینده89
پیوستها91
منابع98
فهرست جداولعنوانصفحهجدول شماره 4-1: آمارهای توصیفی بر حسب بر حسب داده های ماه-سال متغیرهای تحقیق..69جدول شماره 4-2- آزمون کلموگراف-اسمیرنف…………………………………………………………..70جدول شماره 4-3- ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق………………………………………..76جدول شماره4-4- نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………….78جدول 4-5- نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………..80جدول 4-6-نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………..82جدول شماره 4-7- نتایج آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………..84جدول شماره 4-8-نتایج آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………..86جدول 4-9-نتایج آزمون فرضیه ششم………………………………………………………………………..88جدول 4-10-نتایج ضرایب تعیین آزمون فرضیه های اول تا ششم……………………………….90جدول 5-1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها تحقیق…………………………………………………………..95
فهرست اشکالعنوانصفحهشکل شماره 4-1- نمودار پراکندگی متغیرهای مستقل و وابسته…………………………………………..72شکل شماره 4-2- باکس– ویسکر………………………………………………………………………………….74شکل 4-3- باکس– ویسکر مجموع متغیرهای تحقیق……………………………………………………75شکل 4-4- آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل رگرسیون فرضیه اول………………………………………79شکل 4-5- آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل رگرسیون فرضیه دوم……………………………………..81شکل 4-6- آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل رگرسیون فرضیه سوم…………………………………..83شکل 4-7-آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل رگرسیون فرضیه چهارم………………………………85شکل 4-8- آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل رگرسیون فرضیه پنجم…………………………………….87شکل4-9- آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل رگرسیون فرضیه ششم……………………………………..89
فهرست نمودارهاعنوانصفحهنمودار 2-1-شکل زیر رابطه میان این تئوریها را نشان می دهد………………………………………….. 23نمودار 2- 2- رابطه بین نرخ تورم و ارزش پول……………………………………………………………….24
چکیده
اتخاذ رژیم ارزی مناسب و نرخ ارز تعادلی از موضوعات مهم و بعضا مناقشه برانگیز است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که پایین بودن نرخ ارز اسمی ( یا واقعی ) موجب رکود صادرات و کاهش انگیزه برای تولیدات داخلی جایگزین واردات می گردد. برخی دیگر معتقدند که سیاست کاهش ارزش پول ملی یا بالا بودن نرخ ارز اثر انقباضی بر تولید دارد.
در این مطالعه با استفاده از آزمونهای اقتصاد سنجی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی سود آوری یا به طور دقیق تر(جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد) بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی و محصولات چوبی که اولی دارای کشش تقاضای بسیار کم و دومی دارای کشش تقاضای بسیار زیاد است طی سال های 1386-1391مورد مطالعه قرار می گیرد. مورد مطالعه قرار می گیرد. این مطالعه به شناخت اثر سیاستهای ارزی بر وضعیت مالی و سود آوری بنگاهها و مجموعه واحدهای اقتصادی کمک زیادی می کند. در این مطالعه هفت فرضیه مطرح گردید که حاصل کار در فصل چهارم به طور مختصر بیان میگردند: در فصل چهارم ابتدا آمارهای توصیفی ارائه گردید و در ادامه این بخش نمودار اسکتر پیلوت و باکس- ویسکر ارائه گردید و نشان داده شد که داده های پرت در نمونه اماری بسیار اندک میباشند و تاثیر جدی بر نتایج مدلهای رگرسیون تحقیق نداشتهاند. در قسمت بعدی، نتایج ضریب همبستگی پیرسون وجود همبستگی میان تمامی متغیرهای تحقیق را تائید نمود. همچنین نتایج آزمون فرضیههای اول تا ششم حاکی از معناداری روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته بود.
کلمات کلیدی: نوسانات نرخ ارز، بورس اوراق بهادار تهران، شاخص صنعت
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
عوامل مختلف و متنوعی بر بازده سهام شرکتهای تولیدی اثر میگذارند، از جمله این متغیرهای کلان اقتصادی تورم، قیمت نفت، درآمد ملی و رشد اقتصادی می باشد، یکی از این عوامل که در سالهای اخیر شاهد تغییرات و نوسانات بسیار شدید آن بوده ایم نرخ ارز می باشد. بصورتی که برابری ریال ایران در مقابل دلار از 10000 ریال در سال 88 به 37000 ریال در نیمه سال 91 رسیده است.
پس از جنگ جهانی دوم و فرو پاشی نظام پولی پایه طلا در سال 1946 اکثر کشورها دارای سیستمی پولی بودند که در آن سیستم دلار آمریکا به عنوان ارز پایه مورد پذیرش کشورها قرار گرفته بود، این همان نظام برتن ودز بود که عمر آن در سال 1973 پس از بحرانهایی که در دهه 1960 برای پولهای معتبر بخصوص دلار رخ داد پایان پذیرفت . پس از فروپاشی نظام برتن ودز در اوایل دهه 1970 ابتدا کشورهای صنعتی به نظام نرخ ارز شناور روی آوردند ، سپس به تدریج اکثر کشورها از نظام ارزی شناور پیروی کردند از این زمان بود که محیط اقتصادی بین الملل شاهد نوسانات نرخ برابری ارز بین کشورهای مختلف بود که این موضوع بالطبع شرکتها را نیز تحت تاثیر قرار می داد . به نوسان ارزش شرکت در مقابل نرخ ارز که به علت تغییرات ارزش پول ملی در مقابل پول دیگر کشورها رخ می دهد ریسک نرخ ارز گویند . (بیات .م ؛ 1385 صفحه 24 ) به علت پیوسته و وابسته بودن بازارهای پولی و مالی و محیطهای اقتصادی و تاثیر پذیری آنها از یکدیگر در نقاط مختلف جهان تمامی شرکتها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند که در این میان شرکتهای چند ملیتی و آنها که مبادلات بین المللی دارند از این ریسک سهم بیشتری خواهند داشت. اخیرا این موضوع در کشور ما نمود بیشتری یافته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز ریسک نرخ ارز در حوزه مدیریت ریسک بیشتر مد نظر قرار گرفته است و در کنار دیگر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، قیمت نفت، در آمد ملی و رشد اقتصادی نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازده سهام شرکتهای تولیدی مطرح شد. لذا در این تحقیق به روشن کردن ابعاد تاثیر نوسانات قابل ملاحظه تغییرات نرخ ارز بر بازده سهام شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی پرداختهایم .
1-2 – بیان مسئله
اتخاذ رژیم ارزی مناسب و نرخ ارز تعادلی از موضوعات مهم و بعضا مناقشه برانگیز است . برخی از اقتصاددانان معتقدند که پایین بودن نرخ ارز اسمی ( یا واقعی ) موجب رکود صادرات و کاهش انگیزه برای تولیدات داخلی جایگزین واردات می گردد. برخی دیگر معتقدند که سیاست کاهش ارزش پول ملی یا بالا بودن نرخ ارز اثر انقباضی بر تولید دارد. در ارتباط با گذر از سیستم چند نرخی ارز به طرف سیستم تک نرخی ارز نیز دیدگاه ها متفاوت است. موافقان یکسان سازی نرخ ارز ( معمولا یکسان سازی نرخ ارز با کاهش ارزش پول ملی همراه است) اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز اثر انبساطی بر روی اقتصاد دارد. با افزایش نرخ ارز، میزان صادرات بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و به علت گران شدن واردات، میزان واردات کاهش می یابد و منجر به جایگزینی در واردات می گردد. تک نرخی شدن ارز همچنین موجب تغییر در قیمتهای نسبی داخل و خارج شده و به تخصیص صحیح منابع داخلی کمک میکند. مخالفان یکسان سازی نرخ ارز اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز اثر انقباضی بر روی اقتصاد دارد. زیرا که افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت نهادههای تولید و کالاهای سرمایه ای وارداتی، افزایش هزینهها خصوصا هزینه های سرمایه گذاری، و بنابراین کاهش سود آوری و تولید میشود.
هرچند مباحث فوق غالبا در بعد کلان ارز بحث می شود اما تاثیر سیاست ارزی بر بنگاه های اقتصادی در بعد خرد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقیقت تاثیرات پیش بینی شده سیاست ها در بعد کلان برخاسته از تاثیر این سیاست ها بر عملکرد مجموعه واحدهای اقتصادی در بعد خرد است. تغییرات نرخ ارز باعث تغییر قیمت کالاها و خدمات، نهادهها و ستاندهها ی تولید میشود و بدین طریق بر روی جریانات نقدی فعلی و آتی مورد انتظار و بازده سهام بنگاه اقتصادی تاثیر میگذارد .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در این مطالعه با استفاده از آزمونهای اقتصاد سنجی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی سود آوری یا به طور دقیق تر بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی و محصولات چوبی که اولی دارای کشش تقاضای بسیار کم و دومی دارای کشش تقاضای بسیار زیاد است مورد مطالعه قرار میگیرد. این مطالعه به شناخت اثر سیاستهای ارزی بر وضعیت مالی و سود آوری بنگاهها و مجموعه واحدهای اقتصادی کمک زیادی می کند.
به نوسان جریانات نقدی شرکت در مقابل تغییرات نرخ ارز ، ریسک ارز1 یا نوسان پذیری نرخ ارز 2گفته می شود. ارزش شرکت موقعی در معرض نوسانات نرخ ارز است که وضعیت مالی و عملکردی شرکت با تغییرات نرخ ارز تغییر کند. در ادبیات مالی به ریسک نرخ ارز ، نوسان پذیری اقتصاد3نیز گفته میشود.
الگوهای نظری مختلفی برای توضیح تاثیر نرخ ارز بر روی ارزش شرکت وجود دارد:
گوردون بودنار و ویلیام جنتری (1993 ) استدلال می کنند که ارتباط بین سود آوری بنگاه و تغییرات نرخ ارز بستگی به ماهیت و نوع فعالیت صنعت دارد . افزایش نرخ ارز باعث ارزان شدن کالاهای صادراتی در بازار کشور وارد کننده شده و در صورت بالا بودن کشش تقاضا در کشور وارد کننده میزان صادرات افزایش یافته و صادر کننده منتفع خواهد شد. در مقابل افزایش نرخ ارز باعث گران شدن واردات و کاهش ارزش شرکت وارد کننده می شود مگر اینکه وارد کننده بتواند افزایش قیمت را به مصرف کننده نهایی منتقل کند.
افزایش نرخ ارز باعث ارزشمند شدن داراییهای ارزی بنگاه می شود. بالطبع موسساتی که دارایی ارزی دارند با افزایش نرخ ارز داراییهای آنها ارزشمند می شود، در مقابل بنگاه هایی که دارای بدهی ارزی می باشند افزایش نرخ ارز باعث سنگین شدن بدهی بنگاه و کاهش ارزش بنگاه برای صاحبان سهام می شود. بنابراین مسئله اساسی پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اساسی است که با توجه به اینکه کشش کالاهای مختلف متفاوت است تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صنایع دارای کششهای متفاوت چگونه است و به طور دقیق تر به بررسی این موضوع پرداختیم که نوسانات نرخ ارز ( دلار ) چه تاثیری بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و صنعت محصولات چوبی دارد؟
1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق
ذینفع اصلی شرکت مالکان آن می باشند ؛ بطوریکه هدف سرمایه گذاران حداکثر کردن بازده مورد انتظار است . بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود . بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است ؛ برای اینکه تمامی تصمیمات سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد . در این میان ، ریسک عامل مهم بازدارنده ای در بدست آوردن بازده مورد انتظار است . یکی از فاکتورهای مهم در مدیریت ریسک ؛ ریسک نرخ ارز است . در واقع نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل مهم اقتصادی در شرکت است که بر روی فرصتهای سود آور آتی و میزان ریسک شرکت تاثیر می گذارد . اگر چه در نظریه مدرن پورتفوی این اعتقاد وجود دارد که فعالیتهای کنترلی مدیریت ریسک در سطح شرکت بی فایده است و منافعی برای سهامدار ندارد و فقط بدلیل افزایش هزینه ها کاهش سود را به دنبال دارد ولی در هر حال یکی از وظایف مدیر سعی در شناسایی نوع تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده و مدیریت کردن ریسک نرخ ارز به صورت موثر است .
علی رغم الگوی نظری تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام شرکتها مطالعات تجربی که در کشورهای مختلف بر روی این موضوع انجام شده اکثرا ارتباط ضعیفی بین نرخ ارز و بازده سهام و بعضا نتایج متضاد با پیش بینی الگوهای نظری مشاهده کرده اند از این رو این تحقیق در پی انجام این مطالعات به شکلی تجربی در ایران به منظور بررسی این موضوع می باشد . قابل ذکر است که اثر سیاست های ارزی ایران در ابعاد مختلف کلان بحث شده ( جلالی نائینی 1380 ) اما اثر این سیاستها در بعد خرد با استفاده از اطلاعات مالی بنگاه ها به ندرت مطالعه شده است .
1-4 – اهداف تحقیق
با توجه به مطالب بیان شده می توان اهداف اساسی تحقیق را به صورت زیر بیان نمود :
1-4-1-هدف کلی
1)تبیین اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی در بورس اوراق بهادار تهران
1-4-2- اهداف فرعی
1)تبیین اثر نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با در نظر گرفتن یک وقفه سه ماهه .
2)تبیین اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با در نظر گرفتن یک وقفه شش ماهه .
3)تبیین اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت محصولات چوبی در بورس اوراق بهادار تهران .
4)تبیین اثر نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت محصولات چوبی با در نظر گرفتن یک وقفه سه ماهه .
5)تبیین اثر نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت محصولات چوبی بادرنظرگرفتن یک وقفه شش ماهه .
6)بررسی مقایسه ای تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع مواد و محصولات دارویی و محصولات چوبی
1-5 -پرسشهای پژوهش
سوالات تحقیق بر مبنای استدلالهای ذکر شده در بخش اهمیت و اهداف پژوهش تدوین شده است که از قرار زیر می باشد :
1-5-1-سوال اصلی
آیا نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیری دارد؟
1-5-2-سوالهای فرعی
1-آیا نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با درنظرگرفتن یک وقفه سه ماهه تاثیری دارد؟
2-آیا نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با در نظر گرفتن یک وقفه شش ماهه تاثیری دارد؟
3-آیا نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت محصولات چوبی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری دارد؟
4-آیا نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت محصولات چوبی با درنظرگرفتن یک وقفه سه ماهه تاثیری دارد؟
5-آیا نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت محصولات چوبی با در نظر گرفتن یک وقفه شش ماهه تاثیری دارد؟
6-آیا تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی بیش از صنعت محصولات چوبی است؟
1-6 -فرضیه های پژوهش
با توجه به پرسشهای ذکر شده در بخش قبل میتوان فرضیههای تحقیق را به این شکل تدوین کرد:
1-6-1- فرضیه اصلی
نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است.
1-6-2- فرضیه های فرعی
1- نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد ومحصولات دارویی در بورس اوراق بهادار تهران.
2- نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت مواد و محصولات دارویی بادرنظرگرفتن یک وقفه سه ماهه اثر گذار است.
3- نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی بادرنظرگرفتن یک وقفه شش ماهه اثر گذار است.
4- نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت محصولات چوبی در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است.
5- نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت محصولات چوبی با در نظرگرفتن یک وقفه سه ماهه اثر گذار است.
6- نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت محصولات چوبی با در نظرگرفتن یک وقفه شش ماهه اثر
گذار است.
7-تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی بیش از شرکتهای صنعت محصولات چوبی است.
1-7 – روش انجام پژوهش
1-7-1- روش جمع آوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش کتابخانهای استفاده میشود. در این روش، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانهای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می گیرد. در ادامه با استفاده از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند نرم افزارره آورد نوین، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می شود.
1-7-2 -روش تحقیق
روش کار در این تحقیق اینگونه است که ابتدا، این مطالعه با استفاده از آزمون دیکی فولر افزوده بررسی کرد که آیا اطلاعات ثابتند و آیا داده ها صحیح هستند یا نه؟ سپس دادههای مربوط به هر متغیر جمعآوری و با استفاده از نرم افراز ایویوز(EViews) آزمونهای آماری صورت میگیرد. به این ترتیب که جهت براورد ضرایب از روش OLS استفاده شده ، قابل ذکر است که جهت امکان پذیر بودن استنتاج های آماری بر روی ضرایب، برقراری فروض کلاسیک الزامیست لذا با استفاده از آزمونهای آماری ذکر شده در این قسمت، برقراری فروض کلاسیک را میآزماییم به این ترتیب که جهت روشن شدن وجود خود همبستگی در بین جملات خطا از آماره دوربین واتسون کمک میگیریم و برای تشخیص همبستگی پیاپی، از آزمون همبستگی پیایی به روش پاگان استفاده میشود و برای تشخیص ناهمسانی واریانس، از آزمون ناهمسانی واریانس وایت استفاده میشود و در نهایت برای بررسی نرمال بودن اجزای خطا نیز از آزمون JB استفاده شده است، سپس برای بررسی خطی و معنیدار بودن مدل رگرسیونی، از آزمون F استفاده شده است و برای بررسی معنیدار بودن ضرایب برآوردی، از آزمون t استفاده شده است.
1-8-جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و نمونه انتخاب شده شامل صنعت مواد و محصولات دارویی است که جزء کم کششترین صنایع بورس و محصولات چوبی است که جزء پر کشش ترین صنایع بورس اوراق بهادار میباشد.
با توجه به زمان انجام پژوهش حاضر(نیمه دوم سال 1392)؛ و همچنین با توجه به قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، دوره زمانی تحقیق حاضر یک دوره شش ساله، از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391، در نظرگرفته شده است.
1-10- تعریف واژه ها
بازده سهام:
در این تحقیق،نوسانات نرخ ارز به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی بورس اوراق بهادار تهران، متغیر وابسته می باشند. بازده سهام، شامل مزایای نقدی و غیرنقدی تعلق گرفته به سهام شرکت و تغییرات قیمتی آن در یک دوره خاص می باشد که از طریق رابطه ذیل محاسبه می شود.
R_(i,t)=((P_(i,t)-P_(i,t-1) )+D_(i,t))/P_(i,t-1)
که در آن:
:R_(i,t) بازده کل سهام شرکتiدر دوره t است.
:P_(i,t) قیمت سهام شرکت iدر پایان دوره t است.
:P_(i,t-1) قیمت سهام شرکت iدر آغاز دوره t است.
:D_(i,t) توزیع منافع مالکیت سهام در دوره t شامل سود نقدی، سهام جایزه، حق تقدم و غیره می باشد.
نوسانات نرخ ارز :
به دلیل اینکه اکثر مبادلات تجاری خارجی ایران با دلار آمریکا صورت می گیرد در این تحقیق منظور از نرخ ارز ، نرخ دلار آمریکا می باشد که به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شده و تغییرات آن به شکل زیر محاسبه می شود :
〖FX〗_t=(X_tn-X_t0)/X_t0

که در آن :
〖FX〗_t : تغییرات نرخ ارز در دوره t ام
X_tn : نرخ ارز در پایان دوره
X_t0 : نرخ ارز در ابتدای دوره
قیمتهای نفت
با توجه به اتکای بسیار زیاد و انکار ناپذیر اقتصاد کشور به بخش نفت و تاثیر پذیری عمیق پارامترهای کلان اقتصادی از این شاه رگ حیاتی اقتصاد کشور لذا جهت مشاهده تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام لازم دیدیم که این متغیر فوق العاده موثر را کنترل کرده تا نقش آفرینی نوسانات نرخ ارز را بهتر مشاهده کنیم از این سو نوسانات قیمتهای هفتگی نفت سنگین ایران از سال 86 تا آخر آذر ماه 91 را نیز به عنوان متغیر کنترلی وارد نمودیم .
Poil=(O_tn-O_t0)/O_t0
که در آن :
Poil: تغییرات نرخ قیمت نفت سنگین ایران در دوره t ام
O_tn : قیمت نفت سنگین ایران در پایان دوره
O_t0 : قیمت نفت سنگین ایران در ابتدای دوره
شاخص کل بورس اوراق بهادار
با توجه به نیازهای استفاده کننده گان از اطلاعات بورس اوراق بهادار همه روزه شاخصهای متعددی در اختیار بازار سرمایه قرار می گیرد که یکی از مهمترین آنها شاخص کل بورس اوراق بهادار است که تلفیقی از شاخص بازده قیمت کل بورس و شاخص بازده نقدی بورس می باشد ، شاخص بازده قیمت نشان دهنده تغییرات قیمت اوراق بهادار و بازدهی ایجاد شده از این طریق می باشد و شاخص بازده نقدی نیز نشان دهنده بازده دریافت شده از طریق سود نقدی سهام ، سهام جایزه وامثال آن می باشد ، بنابراین شاخص کل هم بازده سرمایه و هم بازده سود نقدی آن را نشان می دهد که از طریق زیر محاسبه می شود .
Rmt=(〖TEDPIX〗_tn-〖TEDPIX〗_t0)/〖TEDPIX〗_t0
که در آن :
Rmt : تغییرات نرخ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره t ام
〖TEDPIX〗_tn : ارزش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان دوره
〖TEDPIX〗_t0 : ارزش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای دوره
خلاصه فصل اول
در فصل اول به توضیح مختصری در مورد کلیات پژوهش میپردازیم. ابتدا با طرح مقدمهای به روشنتر شدن موضوع میپردازیم. سپس با طرح بیان مسئله به بیان شفاف و جزئی تر مسئلهی تحقیق اقدام می نماییم. در بخشهای بعدی به ترتیب به بیان اهمیت و چرایی انجام پژوهش حاضر، هدف از انجام تحقیق، پرسشهایی که تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به آنها می باشد، فرضیه های پژوهش که در این تحقیق اقدام به آزمون آنها خواهیم نمود و در نهایت روش انجام پژوهش و جامعهی آماری مورد استفاده و توضیح مختصری از متغیرهای استفاده شده در مدل جهت آزمون فرضیه های بیان شده در تحقیق می پردازیم.
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
ومطالعات تجربی
2-1-مقدمه
در مطالعهی رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفهی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتهای اقتصادی میشود. تخصیص بهینه منابع به نوبهی خود بهینگی پس انداز و سرمایهگذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیرمولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوبارهی خود را به شکل گستردهتری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است.
با در نظر گرفتن نقش عمدهی دولت در ادارهی اقتصاد و تصمیمگیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاستهای دولت بر بازار سهام، میتوان نتیجه گرفت که مطالعه در بارهی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی بر قیمتگذاری های سهام، می تواند راهگشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایهگذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیمهای کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.
این فصل شامل شش بخش است که به ترتیب عبارتند از :
1-عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام
2- چگونگی تعیین نرخ ارز
3-عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز
4-تئوریهای توجیه کننده نرخ ارز
5-ریسک نرخ ارز
6-عواملی که در نوسان پذیری از نرخ ارز موثرند
2-2-مروری بر ادبیات پژوهش
2-2-1-عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام
عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام را می توان به شرح زیر بیان نمود
خصوصیات و ویژگی های بنگاه اقتصادی
وضعیت روانی حاکم بر خریداران و بازار
عوامل ذکر شده در بالا معمولا هیچ کدام به تنهایی قیمت سهام را در بازار تعیین نمیکنند بلکه ترکیبی از آنهاست که در نهایت قیمت یک سهم را در بازار مشخص میکند .
خصوصیات و ویژگی های بنگاه اقتصادی تقریبا به ویژگی های درونی بنگاه بستگی دارد ولی وضعیت روانی حاکم بر بازار به عوامل متعددی می تواند بستگی داشته باشد .
2-2-2-چگونگی تعیین نرخ ارز
اگر نرخ ارزتوسط دولتها آزاد گذاشته شود یعنی اگر نرخ ارز شناور باشد قیمت ارز نیز مانند قیمت دیگر کالاها توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود و این قانونی است که تقریبا در تمام دنیا وجود دارد چون پس از فروپاشی نظام برتن ودز نرخ ارز اکثر کشورها تقریبا شناور شده است ، بنابراین می توان گفت که نرخ ارز در زمان فعلی از قانون عرضه و تقاضا پیروی می کند ، تقاضا برای ارز عموما به دلیل خرید کالا و خدمات از خارج به وجود می آید که شیب آن نیز مانند شیب تقاضا برای کالا ها نزولی است و میزان عرضه ارز هم عموما بستگی به میزان صادرات خدمات و کالاهای یک کشور دارد که اهرم عرضه ارز چون در ایران بیشتر صادرات از بخش دولتی و بواسطه صادرات نفتی صورت می گیرد در دست دولت می باشد و دولت از این موقعیت می تواند جهت انجام سیاستهای پولی و ارزی خود بهره ببرد .
2-2-3- عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز
حال که عرضه و تقاضا باعث تعیین نرخ ارز می شود ضروری است که عوامل تعیین کننده میزان عرضه و تقاضای ارز را بشناسیم، عوامل زیر نقش بسزایی در تعیین میزان عرضه و تقاضای ارز دارند: (محمد اله بخش– 1375)
1-قیمتهای نسبی: اگر قیمت کالاهای تولیدی در داخل کشور در مقایسه با همان کالاهای تولید شده در خارج از کشور بیشتر باشد در صورت آزاد بودن صادرات و واردات باعث افزایش واردات این کالاها از خارج شده و تقاضای ارز افزایش یافته و باعث افزایش نرخ ارز می شود و در صورتی که قیمت کالاهای تولیدی در داخل کشور در مقایسه با همان کالاهای تولید شده در خارج از کشور کمتر باشد باعث افزایش صادرات و در نتیجه افزایش عرضه ارز و ارزان شدن آن در کشور خواهد شد :
2-درآمدهای پولی نسبی: افزایش درآمدهای پولی باعث مازاد تراز پرداختها خواهد شد که این امر از طرفی باعث افزایش واردات و از طرف دیگر با سرازیر شدن صادرات به سوی بازار داخلی ، باعث کاهش صادرات خواهد شد که هردوی این عوامل باعث کاهش عرضه و افزایش تقاضای ارز شده و در نتیجه باعث افزایش نرخ ارز خواهند شد .
3- چشم انداز سرمایه گذاری بلند مدت: افراد می توانند در کشورهای خارجی از طریق خرید اوراق قرضه از دولت خارجی، خرید سهام از شرکتها و یا به صورت مستقیم ساختن کارخانجات در خارج سرمایه گذاری کنند. عامل مهمی که در این تصمیم گیری اثر می گذارد، چشم انداز آینده آن کشور خارجی در مقایسه با دیگر مناطق در داخل کشور است. اگر چشم انداز سرمایه گذاری بلند مدت آن کشور خارجی برتر از سرمایه گذاریهای داخلی باشد، سرمایه ها به سمت سرمایه گذاریهای خارجی سرازیر شده و تقاضای ارز افزایش یافته و در نتیجه نرخ ارز افزایش خواهد یافت و بالعکس در صورت بیشتر بودن نرخ بازده سرمایه گذاریهای داخلی نسبت به سرمایه گذاریهای خارجی، سرمایه گذاران سرمایه گذاریهای خود را از خارج به داخل منتقل خواهند کرد و در نتیجه عرضه ارز افزایش یافته و نرخ ارز کاهش می یابد.
4- نرخ بهره: انتقالات کوتاه مدت سرمایه از کشوری به کشور دیگر به دلیل نرخ بهره ای است که دولتهای کشورها اعلام می دارند. بنابراین هر گونه تغییرات در این نرخ می تواند بر انتقالات سرمایه و یا به عبارتی بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز خارجی اثر داشته باشد .
5-انتظارات آینده در مورد نرخ ارز: اگر نرخ ارز مورد انتظار افزایشی باشد سرمایه گذاران رو به خرید ارز آورده و در نتیجه تقاضای ارز افزایش یافته و قیمت ارز افزایش می یابد و بالعکس ، اگر نرخ ارز مورد انتظار کاهشی باشد کسانی که ارز دارند رو به فروش آن آورده و به علت افزایش عرضه قیمت ارز کاهش خواهد یافت .
6-هزینههای دولتی: هزینههای نظامی باعث افزایش تقاضا و افزایش نرخ ارز و کمکهای اقتصادی خارجی به کشور نیز باعث کاهش تقاضا و کاهش نرخ ارز خواهند شد .
7-عوامل سیاسی و سیاست دولت :تصمیمات سیاسی دولت می تواند باعث افزایش ثبات یا کاهش ثبات اقتصادی در بازار شود ، در صورتی که این اقدامات باعث کاهش ثبات در بازار شوند همه اقشار جهت حفظ سرمایه خود تمایل به تبدیل پس اندازهای ریالی خود به کالاهای سرمایه ای یا
طلا و ارز پیدا می کنند که این خود باعث افزایش تقاضای ارز و عرضه ریال می شود .
2-2-4- تئوریهای توجیه کننده نرخ ارز
بر اساس فرض آربیتراژپنج تئوری نوسانات نرخ ارز را توجیه میکنند :
برابری قدرت خرید (PPP )4
اثر فیشر ( FE )5
اثر بین المللی فیشر ( IFE )6
برابری نرخ بهره ( IRP )7
تئوری بدون تورش نرخ سلف ( UFR )8
نمودار 2-1-شکل زیر رابطه میان این تئوریها را نشان میدهد. ( شاپیرو 9؛ 1991؛ ص134 )
در زیر به تشریح هر یک از این تئوریها میپردازیم:
2-2-4-1-تئوری برابری قدرت خرید (PPP )
تئوری برابری قدرت خرید برای اولین بار توسط اقتصاد دان سوئدی گاستاوکسل10 مطرح شد . این تئوری بیان می کند که تفوت در نرخ تورم دو کشور باعث ایجاد تغییر در نرخ ارز می شود ( جیدی و همکاران11؛ 1997 )
مثال: دو کشور A و B را در نظر بگیرید. نرخ تورم در کشور A بیشتر از نرخ تورم در کشور B است. در نتیجه تعداد واردکنندگان کشور A بعلت کاهش قیمت کالاهای خارجی در برابر کالاهای داخلی بیشتر می شوند. از طرف دیگر، تعداد صادر کنندگان کشور A بدلیل افزایش قیمت کالاهای صادراتی کم میشوند. این وضعیت در دراز مدت ادامه نخواهد یافت، چون ارزش پول کشور A در مقابل ارزش پول کشور B تنزل پیدا میکند این حالت توسط نمودار2-2 نشان داده میشود:(جین و همکاران12 ؛ 1998؛ ص59)
نمودار 2- 2- رابطه بین نرخ تورم و ارزش پول( شاپیرو 13؛ 1991؛ ص134 )
نقد تئوری برابری قدرت خرید (PPP ) :
در عمل عواملی وجود دارند که موجب می شوند نظریه برابری قدرت خرید نتواند نوسانات نرخ ارز را به درستی تبیین کند. برخی از این فاکتورها عبارتند از : ( جین و همکاران ؛ 1998؛ ص60 )
مداخله دولتها که هم به صورت مستقیم (از طریق بازارهای ارز) و هم به صورت غیر مستقیم (اعمال محدودیتهای تجاری) انجام میگیرد.
سفته بازی در بازار ارز کشورها.
تغییرات ساختاری در اقتصاد کشورها.
عدم وجود تعریف یکسان از تورم یا شاخص قیمتها .
این تئوری تنها تغییرات کالاها را در نظر میگیرد و توجهی به تغییرات سرمایه ندارد، بعبارت دیگر PPP تنها به بخشی از تراز پرداختها 14( تراز پرداختها متشکل از حسابهایی نظیر تراز حساب سرمایه، تراز حسابهای جاری، تراز تجاری است ) توجه میکند نه به کل آن.
در این تئوری فرض میشود که کلیه کالاها قابل معامله15هستند، در حالیکه در واقعیت همه کالاها این قابلیت را ندارند.
2-2-4-2-اثر فیشر
اثر فیشر بیان میکند که نرخ بهره واقعی ( r ) از دو جزء تشکیل شده است: ( شاپیرو ؛ 1991 ؛ صص142-141 )
1) نرخ بهره واقعی مورد نیاز
2) صرف تورم 16که همان نرخ تورم مورد انتظار است
در صورتی که بازده مورد انتظار واقعی در کشور اول بیش از کشور دوم باشد سرمایه ها از کشور دوم به سمت کشور اول سرازیر شده و این فرایند – در صورت عدم دخالت دولتها – تا زمانی که این دو نرخ برابر نشده ادامه می یابد.
2-2-4-3- اثر بین المللی فیشر
اثر بین المللی فیشر از تلفیق دو تئوری برابری قدرت خرید و اثر فیشر حاصل میشود PPP بیان میکند که تغییر در نرخ ارز به دنبال تغییر در نرخ تورم حاصل می شود، از طرف دیگر بر اساس اثر فیشر تفاوت در نرخ بهره بین دو کشور باعث تغییر در نرخ ارز بین دو کشور میشود ( شاپیرو ؛ 1991 ؛ صص143-142 )
به عبارت دیگر طبق این تئوری در صورت افزایش تورم در یک کشور این افزایش تورم از طرفی مستقیما بر نرخ ارز اثر گذاشته و باعث کاهش آن میشود و از طرف دیگر باعث افزایش نرخ اسمی بهره می شود تا نرخ بهره واقعی همچنان ثابت باقی بماند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد یعنی نرخ بهره اسمی با افزایش تورم به همان نسبت افزایش نیابد این موضوع باعث کاهش نرخ بهره واقعی شده و از این طریق ارزش پول این کشور را در مقابل دیگر کشورها کاهش خواهد داد.
نقد اثر بین المللی فیشر ( IFE )
تعیین اثر تغییرات نرخ بهره اسمی بر نرخ ارز ساده نیست. (شاپیرو ؛ 1991 ؛ صص143-142)
2-2-4-4-تئوری برابری نرخ بهره
این تئوری بیان می کند که تفاوت نرخ بهره کشورها مانیتوری است برای نشان دادن تفاوت نرخ ارز آنها در آینده یعنی اگر نرخ بهره کشوری در حال حاضر بالاتر از نرخ بهره دیگر کشور ها باشد نرخ ارز مورد انتظار آن کشور هم بالاتر خواهد بود چون سرمایه گذاران جهت خرید ارز این کشور هجوم آورده و باعث افزایش قیمت آن خواهند شد. به عبارت دیگر بر مبنای این تئوری در صورت برابر بودن نرخ بهره فعلی و نرخ بهره مورد انتظار کشورها باید نرخ ارز مورد انتظار آنها نیز برابر باشد.
به عنوان مثال اگر نرخ بهره کشور A بیش از کشور B باشد نرخ ارز مورد انتظار کشور A در حال و آینده بیش از نرخ ارز کشور B خواهد بود.
2-2-4-5-قانون بدون تورش نرخ سلف (UFR )
این تئوری بیان می کند که نرخ سلف بهترین تخمین بدون تورش برای نرخ ارز آینده است. این تئوری بر پایه تئوری بازار کارا 17مطرح شده است ( جیدی و همکاران ؛ 1997 )
نرخ مورد انتظار = نرخ معامله سلف
بعبارت دیگر این تئوری بیان میکند که نرخ سلف از طریق اطلاعاتی که در قراردادهای سلف وجود دارد، بر نرخ ارز آتی اثر می گذارد.( شاپیرو ؛ 1993 ؛ صص153-152 )
بعبارت دیگر در شرایط رژیم نرخ ارز شناور، نرخهای بازار نقد و بازار تحویل آتی ارز به میزان زیادی تحت تاثیر انتظارات از حوادث آتی است. اطلاعات جدید مانند نرخ بهره بطور سریع در نرخهای بازار نقد و بازار تحویل آتی ارز منعکس میشود. فرض کنید که این انتظار وجود داشته باشد که ارزش پوند کاهش یابد. کسانی که درآمد پوندی دارند شروع به فروش پول خود در بازار آتی میکنند، در حالیکه کسانی که در آمد دلاری دارند عرضه پول خود را در بازار تحویل آتی ارز کاهش می دهند. این عمل باعث کاهش قیمت تحویل آتی پوند می شود. از طرف دیگر کسانی که در انگلیس در آمد دلاری دارند تمایل در به تعویق انداختن تبدیل دلار به پوند دارند، در حالیکه دارنده پوند سریعا آن را تبدیل به دلار می کند. بصورتی که مشاهده می شود انتظارات کاهش ارزش پوند هم بر بازار تحویل آتی پوند و هم بر بازارهای نقد پوند تاثیر می گذارد که این فشار بر روی قیمت پوند بین بازارهای تحویل آتی و بازارهای نقد دایما در حال تغییر است. تعادل در موقعیتی بوجود می آید که تفاوت قیمتهای تحویل آتی برابر با تغییرات مورد انتظار در بازار نرخ ارز باشد. در این نقطه هیچ گونه انگیزهای برای خرید یا فروش پول در بازارهای تحویل آتی وجود ندارد. بنابراین نرخ های تحویل آتی میتواند عامل مهمی برای پیش بینی ارزش پول مورد نظر در آینده باشد و به عنوان شاخص تغییرات نرخ ارز در آینده مورد استفاده قرار گیرد ( شاپیرو ؛ 1982)
نقد قانون بدون تورش نرخ سلف(UFR)
این تئوری بیشتر در عمل وجود دارد، در حالیکه اثبات آن در تئوری اقتصاد تقریبا غیر ممکن است.
( شاپیرو ؛ 1991 ؛ ص 154 )
2-2-4-6 -ریسک نرخ ارز 18
ریسک نرخ ارز یا نوسان پذیری از نرخ ارز 19تاثیر تغییرات پیش بینی نشده نرخ ارز بر ارزش شرکت ( اینفورت20 و همکاران ؛ 2003 ) در ادبیات مالی به دو نوع ریسک نرخ ارز اشاره شده است ( لایت استون و لیزارد21 )
الف: نوسان پذیری اقتصادی: 22
نوسان پذیری اقتصادی عبارت است از حساسیت ارزش اقتصادی شرکت نسبت به نوسانات نرخ ارز . نوسان پذیری اقتصادی به دو بخش تقسیم می شود : ( گرانت23 و همکاران 2004 )
نوسان پذیری معاملاتی 24
نوسان پذیری معاملاتی عبارت است از نوسان در ارزش خانگی قراردادهای خارجی که مبلغ آنها از پیش تعیین شده است. بعبارت دیگر نوسان پذیری معاملاتی موقعی بوجود میآید که شرکت دارایی یا بدهی خارجی مانند حسابهای دریافتنی خارجی، حسابهای پرداختنی خارجی، وام خارجی یا پس انداز خارجی داشته باشد که در دفاتر به پول ملی ثبت شده باشد. ارزش این نوع داراییها و بدهیها بستگی به نرخ ارز دارد. تسویه این تعهدات یا قراردادها در آینده بر روی جریانات نقد25شرکت تاثیر خواهد داشت.
( گرانت و همکاران ؛ 2004 )
نوسان پذیری عملیاتی 26
نوسان پذیری عملیاتی، نوسان در جریان نقد عملیاتی آتی بواسطه عکس العمل نشان دادن به نوسانات
نرخ ارز است. تغییر در نرخ ارز می تواند بر موقعیت رقابت، قیمت، حجم فروش و هزینههای یک موسسه تاثیر گذاشته و در نتیجه عایدات نقد آن را تحت تاثیر قرار دهد. برای بسیاری از شرکتها نوسان پذیری عملیاتی مهمتر از نوسان پذیری معاملاتی است. ( پیت و همکاران؛1995؛ص427 )
ب : نوسان پذیری حسابداری : 27
نوسان پذیری حسابداری از نیاز به گزارش شرایط مالی شرکت و اعلام آنها بصورت پول رایج ناشی می شود. صورت مالی عملکرد خارجی شرکت باید به پول رایج تبدیل شود. نوسان پذیری حسابداری عبارتست از انحراف ارزش دفتری دارایی و بدهی خارجی که به پول رایج ثبت شده است. ( گرانت و همکاران؛2004)
در حقیقت فقط یک نوع ریسک نرخ ارز وجود دارد و آن نوسان پذیری اقتصادی است. این نوع ریسک موقعی بوجود میآید که عایدات نقد واقعی شرکت با تغییرات نرخ ارز تغییر یابد یا بعبارت دیگر زمانی که تغییرات قیمت نسبی بین دو کشور بوسیله تغییرات نرخ ارز جبران نشود، نرخ ارز بطور واقعی تغییر کرده و بر روی جریانات نقدی شرکت تاثیر خواهد گذاشت. انواع دیگر مفاهیم نوسان پذیری از نرخ ارز کوششی در جهت شناخت ابعاد مختلف نوسان پذیری اقتصادی است ( کرنل28 و همکاران ؛1983؛ صص31-16 )
2-2-5-عوامل موثر بر نوسان پذیری از نرخ ارز
یکی از عوامل موثر بر نوسان پذیری شرکتها از نرخ ارز نوع صنعت می باشد. به این شکل که با افزایش نرخ ارز ارزش صنایعی که در زمینه صادرات و سرمایه گذاری خارجی فعالیت میکنند و یا احیانا رقیب کالاهای وارداتی هستند افزایش یافته و در مقابل ارزش صنایع وارد کننده و کالاهایی که قابلیت تجارت بین المللی ندارند کاهش خواهد یافت.
از دیگر عوامل موثر برنوسان پذیری از نرخ ارز میزان داراییها و بدهیهای ارزی میباشد. به این شکل که با افزایش نرخ ارز ارزش شرکتهایی که بدهی ارزی آن بیش از دارایی ارزی آنهاست کاهش یافته و در مقبل ارزش شرکتهایی که دارایی ارزی آنها بیش از ارزش بدهی های ارزی آنهاست افزایش خواهد یافت.
قیمت سهام شرکتها مانیتور تاثیر پذیری آنها از نوسانات نرخ ارز می باشد بنا بر این هر چه این مانیتور بزرگتر باشد تاثیر پذیری شرکتها از نوسانات نرخ ارز روشن تر قابل مشاهده خواهد بود لذا در این تحقیق از شرکتهایی که سهام شناور آزاد بیشتر دارند استفاده گردیده است .
2-2-6-همترین ابعاد کاربردی بازارهای ارز
تسهیل تامین مالی دربازارهای خارجی
تسهیل speculation روی ارزش ارزها

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید