2-5 مفهوم حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی18
2-5-1 محدوده حسابرسی اجتماعی19
2-5-2 طبقه‌ها و الگوهای تئوری حسابرسی مالی20
2-5-3 مفهوم حسابرسی تولیدی و تدافعی22
2-5-4 وجود تمایز و افتراق حسابرسی تولیدی و تدافعی22
2-6 مدل ماتریس شناسایی و ارزیابی ذینفعان شرکت23
2-6-1 نظریه ذینفعان25
2-6-1-1 ذینفعان پشتیبان28
2-6-1-2 ذینفعان حاشیه‌ای29
2-6-1-3 ذینفعان غیرپشتیبان29
2-6-1-4 ذینفعان مختلط30
2-6-1-5 استفاده از تخصص ذینفعان30
2-6-2 مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال ذینفعـان31
2-6-2-1 رویکردی متعالی به کسب و کار32
2-6-2-2 پایش و اندازه گیری33
2-6-2-3 قواعد جدید کسب و کار34
2-7 مفاهیم حسابداری اجتماعی36
2-7-1 معاملات اجتماعی36
2-7-2 سود اجتماعی36
2-7-3 ارکان اجتماعی36
2-7-4 سرمایه اجتماعی36
2-7-5 خالص دارایی های اجتماعی36
2-8 طبقه بندی حسابداری اجتماعی37
2-9 انواع گزارشگری اجتماعی37
2-9-1 گزارشگری غیر مالی37
2-9-2 گزارشگری مالی38
2-10 تعریف شفافیت38
2-10-1 قابلیت دسترسی به اطلاعات39
2-10-2 توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات40
2-10-3 تعاریف مبتنی بر ذی نفعان42
2-10-4 تعاریف مبتنی بر پاسخگویی42
2-10-5 تعریف شفافیت با تاکید بر اجرای قوانین و مقررات43
2-10-6 شفافیت در بورس43
2-10-7 اندازه گیری شفافیت44
2-10-8 اهمیت شفافیت در بازارهای مالی45
2-10-8 ابعاد شفافیت در بازار سرمایه48
2-10-9 ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی50
2-10-9-1 نظریه های گزارشگری و افشاگری اجتماعی51
2-10-9-1-1 نظریه توصیفی در گزارشگری اجتماعی شرکت ها51
2-10-9-1-2 نظریه هزینه های انجام شده51
2-10-9-1-3 نظریه هزینه- منافع52
2-10-10 نقش شفافیت در گزارشگری مالی52
2-10-11 شفاف‌سازی مالی از نگاه سازمانهای بین‌المللی53
2-10-12 محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت54
2-10-12-1 موانع و راهکارهای عدم شفافیت بازار سرمایه ایران56
2-10-12-1-1 انجام معاملات صوری56
2-10-12-1-2 انتشار اخبار کذب57
2-10-12-1-3 تشکیل ائتلاف58
2-10-12-1-4 ندادن اطلاعات از سوی شرکت ها و استفاده از اطلاعات محرمانه توسط دست اندرکاران شرکت58
2-10-12-1-5 ارائه اطلاعات نادرست از سوی شرکت ها59
2-10-13 کیفیت افشا، شفافیت و ویژگیهای کیفی صورتهای مالی59
2-10-14 اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه60
2-10-15 مزایای افشای داوطلبانه61
2-10-16 مسائل اصلی در افشای داوطلبانه62
2-10-17 پیشینه تحقیق65
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه70

3-2 روش پژوهش70
3-3 جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری71
3-3-1 جامعه‌ی آماری71
3-3-2 نمونه و روش نمونه‌گیری71
3-4 ابزار جمع‌آوری داده‌ها71
3-4-1- رگرسیون71
3-4-2- ضریب تشخیص یا تبیین72
3-4-3- آزمون معنیدار بودن متغیر مستقل72
3-4-4- آزمون خود همبستگی73
3-4-5- همخطی، راههای تشخیص و چگونگی رفع آن74
3-5 فرضیات تحقیق75
3-6 متغیرهای تحقیق75
3-6-1 متغیر وابسته75
3-6-2 متغیرهای مستقل75
3-6-3 متغیرهای کنترلی79
فصل چهارم: تجزیه تحلیل
4-1 مقدمه81
4-2 یافته های تحقیق81
3-4- آزمون فرضیه های تحقیق:86
4-4- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها:87
4-4-1 نتایج آزمون فرضیه اول87
4-4-2 نتایج آزمون فرضیه دوم88
4-4-3 نتایج آزمون فرضیه سوم89
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- مقدمه92
5-2- پیشنهادات تحقیق95
5-3- محدودیتهای تحقیق98
5-4- توصیه برای تحقیقات آتی98
منابع و ماخذ
الف) منابع فارسی99
ب) منابع لاتین101
فهرست جداولعنوانصفحهجدول 3-1:بررسی حالات مختلف نتیجه آماره دوربین– واتسون…………………………………74…………………………………………………………..NOPATنحوه محاسبه و تعدیل جدول 3-276……………………………………………………….CAPITAL نحوه محاسبه و تعدیل جدول3-377جدول 4-1: نتایج آمار توصیفی داده های نهایی تحقیق……………………………………………….83جدول4-2: نتایج مربوط به آمار توصیفی تحقیق انجام شده توسط ویکتوریا کرایوگورسکی 83جدول 4-3: نتایج آزمون مدل به صورت تجمعی……………………………………………………….84جدول4-4: نتایج آزمون مدل به صورت مقطعی…………………………………………………………86
چکیده:
افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری هدفمند(سیستماتیک) استفاده شده است و تعداد 98 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شدند که طبق تجزیه و تحلیل در فصل چهارم، فرضیه شماره یک با توجه به سطح خطای 0.88 فرضیه صفر تائید می شود و رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های ذی نفع گرا و هزینه سرمایه رد می شود. فرضیه شماره دو که با توجه به سطح خطای 0.03 فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید میشود و در نتیجه تاثیر کاهش هزینه نظارت توسط سرمایه گذاران و هزینه انتشار سهام در سطح بالای شفافیت مالی رد می شود و فرضیه شماره سه با توجه به سطح خطای صفر فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید می شود و وجود رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه در شرکت هایی که عدم شفافیت مالی بیشتری دارند تایید می گردد.
واژگان کلیدی : افشاء مسئولیت اجتماعی ؛ ذینفعان ؛ عملکرد مالی شرکت .
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته است. حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر می شود. منظور از مسولیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند. ابزار ﺁگاه سازی جامعه از مسولیتهای اجتماعی شرکت و سازمان افشاگری و گزارشگری اجتماعی است.
افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . مطالعات و تحقیقات گسترده در اواخر سال 2002 توسط موسسه پرایس واتر هاواس در سطح بین الملل بیانگر این بود که قریب 70 درصد مدیران ارشد بر این اعتقادند که نشان دادن مسئولیتهای اجتماعی شرکت در سود ﺁوری فعالیتهای شرکت تاثیر به سزایی دارد.هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سر مایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار می گیرد. (خوش طینت،1383)
براساس این دیدگاه، مدیران شرکت باید نسبت به سهامداران و سرمایه‌گذاران خود احساس مسئولیت کنند. با انجام فعالیت‌هایی که ناشی از نگرانی‌های اجتماعی شرکت است، شرکت تا حدودی به خودگردانی می‌رسد و با چنین کنترل‌هایی که به خود تحمیل می‌کند، باعث می‌شود که دخالت‌های دولت کاهش یابد. این مسئله به نوبه خود، باعث کاهش تعارضات، میان سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی می‌شود. در دیدگاه عمومی، این دیدگاه با مرحله سوم سیر تاریخی منطبق است که براساس آن، سازمان ملزم است در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه فعالیت کند. در نتیجه، سودآوری تنها یکی از اهداف‌ بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. طرفداران این فلسفه معتقدند که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده از منابع کمیاب را به شرکت اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن به‌وجود آورده، شرکت باید خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند.(پارسائیان،1384)
1-1 بیان مساله
حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است. از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند.
همچنین حسابداری اجتماعی را می توان در ارتباط با اطلاعات منتشره توسط یک سازمان که به طرفهای ذینفع امکان می دهد تا عملکرد سازمان را در مواجهه با مسائل اجتماعی (مثبت و منفی) ارزیابی کند ، تعریف کرد.
حسابداری اجتماعی فرایند گرداوری ، اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامونی اوست.حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش ، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر می سازد.
موضوع مسئولیت اجتماعی نیز جدای از این قضیه نیست، زیرا درخصوص ارائه تعریفی واحد از مسئولیت اجتماعی بین دانشمندان علم مدیریت، اتفاق نظر وجود ندارد.«گریفین» و «بارنی» مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد». «درک فرنچ» و «هینر ساورد» در کتاب «فرهنگ مدیریت» درخصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: «مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است برعهده موسسات خصوصی، به این معنا که تاثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه است ».(خوش طینت،1383)
در این پژوهش سعی داریم به این نتیجه برسیم که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه طبق نقش تمایلات ذی نفعان و شفافیت مالی چه رابطه ای وجود دارد؟
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تامین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. در این تعریف، عناصر چندی وجود دارد: اولاً، مسئولیت اجتماعی، یک تعهد است که موسسات باید درقبال آن پاسخگو باشند. ثانیاً، موسسات مسئولند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان خود، تولیدکردن محصولات زیان آور و نظائر آن که به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند. و سرانجام، سازمانها باید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی موردقبول اکثریت جامعه بکوشند. این قبیل اقدامات عبارتند از: کمک به فرهنگ کشور و موسسات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی». درنهایت، مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که، چون سازمانها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند، لاجرم چگونگی فعالیت آنها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و درصورت رسیدن زیان، سازمانهای مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمانها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر که در آن قرار دارند، عمل کنند.(فروغی،1387)
لازم به ذکر است که بین اخلاق مدیریت، پاسخگویی اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصوص «اندرسن» در کتاب خود چنین می نویسد: «هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین هدفهای سازمان ازسوی مدیران هستند… با این تفاوت که مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل کلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و کارکنان است .(میرسپاسی،1374)
با توجه به اهمیت مسئولیت های اجتماعی حرفه های مختلف بویژه مسئولیت اجتماعی حسابداری و موءلفه های مرتبط با آن انجام تحقیقی که بتواند رابطه این شیوه ها را بررسی نماید . دارای اهمیت ویژه و ضروری است.
1-3 اهداف تحقیق
هدف اصلی ما بررسی رابطه بین افشای(CSR) مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه ضمنی سهام سرمایه می باشد. گزارش دهی داوطلبانه مسئولیت داوطلبانه شرکت می تواند یک فرآیند خود گزینی باشد. به عنوان مثال شرکت های گزارش کننده تصمیم خواهند گرفت که به خاطر هزینه های مشاهده شده در مزایای سهام افشای مسئولیت اجتماعی شرکت دست به افشاء بزنند، در حالیکه شرکت های غیر گزارش کننده به خاطر عدم درک و مشاهده مزایا از افشاء اجتناب می کنند.
طبق بررسی های به عمل آمده مشخص گردیده است هفت گروه از اطلاعات شرکتها استفاده می کنند که چون مدلهای تصمیم گیری این گروه ها مورد توجه قرار نمی گیرد, لذا انتشار اطلاعات با ماهیت حسابدرای اجتماعی عملی نبوده و اکثر اطلاعات منتشر شده دارای اهداف متفاوت و مجزا از یکدیگر می باشند شامل سرمایه گذاران , بستانکاران, کارکنان, تحلیل گران, طرفهای تجاری, دولت و عموم می باشند که بعضاً هدفهایی که هر گروه ممکن است در استفاده از اطلاعات داشته باشند متفاوت از هم بوده و ارائه اطلاعات برای گروههای دیگر نامطلوب هم باشد. حتی ممکن است در داخل یک گروه استفاده کننده اجزاء آن با یکدیگر منافع متضاد داشته باشند؛ مثلاً مخالفانی که به صورت نمایندگان کارگری در داخل یک گروه از کارکنان باشند که مقاصدشان منطبق با اکثریت نباشد. نتیجه انکه نه فقط در شناسایی اهداف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی مورد نیاز مشکل وجود دارد بلکه در ایجاد الگوهای ثابت و با دوام قضاوتهای ارزشی در مورد فعالیتهای گزارش شده طبق آن و ثبات در “نظریات” افراد رسمی یک گروه از استفاده کنندگان هم مشکل وجود خواهد داشت؛ بدین لحاظ آرو در سال 1963 عدم امکان ایجاد برتریهای عمومی را بر مبنای برتریهای فردی تعیین کرده است.
این موارد در مباحثات تئوریک مربوط به پاسخگویی اجتماعی شرکتها مطرح می گردد و نویسندگان را بر آن داشته تا به بیان اهداف و ارائه اطلاعات حسابدرای اجتماعی بپردازند. به عنوان مثال راماناتان در سال 1976 سه هدف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی بیان نموده است:
1- تعیین و اندازه گیری ادواری خالص منافع اجتماعی یک موسسه فردی که در بر گیرنده هزینه های اجتماعی و درآمدهای درونی برای موسسه و افزایش صرفه جویی های خارجی بخشهای اجتماعی باشد.
2- کمک به تعیین اینکه آیا عملکرد واستراتژی یک موسسه فردی بگونه ای است که ارتباط با منابع محیطی و بخش های اجتماعی تأثیر دائمی می گذارد؟
3- در دسترس قرار دادن راه بهینه سازی همه اجزاء اجتماعی که اطلاعات را روی اهداف , سیاستها , برنامه ها / عملکرد شرکت ومنافع اهداف اجتماعی مرتبط سازد.
به نظر می رسد دو هدف اول مربوط به اندازه گیری حسابداری اجتماعی می باشد که لازم است این اندازه گیری انجام شود و هدف سوم, یک هدف گزارشگری است. این مسأله ممکن است مرتبط با دو مسأله قبلی دیده شود برای اینکه اگر هدف اندازه گیری روشن نباشد استانداردهای اندازه گیری نمی تواند توسعه یابد و تجزیه و تحلیلها نمی تواند راهگشا و هدایت کننده باشد.
1-4 سؤالات تحقیق
1. افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های ذینفع گراتر چه رابطه ای با هزینه سرمایه دارد؟
2. سطح بالای شفافیت چه رابطه ای با هزینه نظارت سرمایه گذاران و هزینه انتشار سهام دارد؟
3. در شرکت های دارای شفافیت مالی کمتر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت چه رابطه ای با هزینه سرمایه دارد؟
1-5 فرضیه‏های تحقیق
1. افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکتهای که ذینفع گراتر هستند رابطه منفی تری با هزینه سرمایه دارد.
2. سطح بالایی از شفافیت باعث کاهش هزینه نظارت توسط سرمایه گزاران و هزینه انتشار سهام خواهد شد.
3. در شرکتهایی که عدم شفافیت مالی بیشتری دارند،رابطه افشای مسئولیت اجتماعی شرکت با هزینه سرمایه منفی تر است.
1-6 متغیرهای تحقیق
1-6-1 متغیرهای مستقل
هزینه سرمایه
1-6-2 متغیر وابسته
افشاء مسئولیت اجتماعی؛ ذینفعان؛ عملکرد مالی شرکت
1-6-3 متغیرهای کنترلی
شفافیت مالی؛ افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ؛ هزینه نظارت سرمایه گذاران ؛ هزینه انتشار سهام
1-7 قلمرو تحقیق
1-7-1 قلمرو موضوعی
بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی می باشد
1-7-2 قلمرو مکانی
شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
1-7-3 قلمرو زمانی
شرکتهایی در نظر می باشند که دارای ویژگی های زیر باشند:
1 – از سال 88 تا 92 در بورس اوراق بهادار فعال باشند
2 – سال مالی همه آنها از 1/1 تا 29/12 باشد .
3 – گزارش های مورد نظر آنها قابلیت دسترسی داشته باشند .
1-8 روش اجرای تحقیق
نوع تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
1-9 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات
هزینه سرمایه : هر شرکتى داراى ریسک و بازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتى است که هدف آن تحصیل سود باشد). هریک از گروه‌هاى سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانى از نرخ بازدهى هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهى که شرکت باید به‌دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود.(فروغی،1387)
افشای مسئولیت اجتماعی شرکت1: عبارت است از کیفیت و کمیت گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها به صورت داوطلبانه در مورد ویژگیهای جمعیتی کارکنان، ایمنی محصول، کمکهای بلاعوض به جامعه، سیاستهای زیست محیطی و کنترل آلودگی خود.(دسلر،1378)
هزینه نظارت سرمایه گذاران : یک کمیت عادی است که ارزش مبادله کالایی را در مقابل کالاهای دیگر مشخص می‏نماید. بنابراین قیمت در مبانی نظری علم اقتصاد و به ویژه اقتصاد خرد از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است. عموماً‌ دولتها در مقابل افزایش قیمتها عکس‏العمل نشان می‏دهند و سعی می‏کنند از طریق نظارت و یا اعمال سیاستها از افزایش قیمتها و یا ایجاد تورم در کشور جلوگیری نمایند.(جعفری،1372)
هزینه انتشار سهام : هزینه انتشار برحسب درصدى از عایدات ناخالص، در مورد انتشار محدود اوراق بهادار، بیش از اوراق بهادار در حجم بالاست.(پارسائیان،1384)
خلاصه فصل :
فصل اول بعنوان کلیت تحقیق به مقدمه ای بر موضوع تحقیق ،بیان مسئله ، اهداف ، فرضیات و قلمرو زمانی و مکانی پژوهشی پرداخت ؛ در فصل بعدی ادبیات موضوعی روش تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها و بلاخره نتیجه گیری طرح خواهد رسید.
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مفهوم مسئولیت اجتماعی
حسابداری اجتماعی عبارتست از فرآیند گردآوری، ‌اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی او. حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشکری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر می سازد(جعفری، 1372)
گری2 (2000) عنوان نمود که حسابداری اجتماعی شامل، عملیات و انتشارات حسابهایی درباره اقدامات متقابل اجتماع، محیط، کارمند، جامعه، مشتری و سایر ذینفعان سازمان و تا جایی که امکان دارد نتیجه این اقدامات و فعالیتها است.(به نقل از برندان دایر، 2005)
انجمن حسابداران آمریکا در سال 1966 تعریف حسابداری اجتماعی را بصورت شناسایی و اندازه گیری ارتباطات بین اقدامات متقابل واحد های مستقل و اجتماع و محیط فیزیکی اطرافشان ارائه نمود. این انجمن(AAA) در سال 1977 تعریف کاملتر و جامع تر از حسابداری اجتماعی عنوان نمود. تعریف انجمن به شرح زیر است:
” تمرکز اصلی حسابداری اجتماعی بر اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات تجارت شرکت بر اجتماع و محیط فیزیکی است. حسابداری اجتماعی به اندازه گیری (واحد های پولی و غیر پولی) تاثیرات مطلوب و نامطلوب فعالیتها اشاره دارد. حسابداری اجتماعی به نظر می رسد که شامل اندازه گیری منفعت – هزینه و گزارشگری برنامه های اجتماعی و فعالیتهای عمومی شرکت باشد.”
مسئولیت اجتماعی، مجموعه‌ وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند انجام دهد .گریفین و بارنی3(1998) همچنین درک فرنچ و هینر ساورد در کتاب فرهنگ مدیریت درخصوص مسئولیت اجتماعی و محیطی که شرکت‌ها و سازمان‌ها درآن کار می‌کنند بیان می‌دارند که میزان این وظیفه عموماً مشتمل بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف‌کننده از کیفیت محصولات، همچنین وظیفه‌ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه می‌باشد.
و در بیانی دیگر می‌توان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم‌گیران برای اقداماتی است که به طور کلی علاوه بر تأمین منافع خودشان موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می‌آورد. در این تعریف عناصر مختلفی وجود دارد که بشرح زیر بدان می‌پردازیم:
اولاً: مسئولیت اجتماعی یک تعهد است که مؤسسات باید در قبال آن به جامعه پاسخگو باشند.
ثانیاً: مؤسسات و سازمان‌ها مسئول هستند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال رفتارهای تبعیض‌آمیز درخصوص امور استخدامی، بی‌توجهی به تأمین نیازهای کارکنان خود، تولید کردن محصولات زیان‌آور و نظایر آن که به سلامت جامعه لطمه می‌زنند بپرهیزند.
ثالثاً: سازمان‌ها باید با اختصاص منابع مالی در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشد. این قبیل اقدامات عبارتند از کمک به فرهنگ کشور و مؤسسات فرهنگی، بهبود کیفیت زندگی. در نهایت مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که چون سازمان‌ها تأثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند لاجرم چگونگی فعالیت آن‌ها باید به گونه‌ای باشد که در آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان سازمان‌ها ملزم به جبران آن هستند.
2-2 مبانی نظری
نگرش‌ها و نظریات مرتبط به مسئولیت اجتماعی سازمان، سابقه چندانی ندارند بطوریکه وقتی از سال‌های حدود 1800 میلادی هنجارها و نگرش‌های اجتماعی، اثر بسیار کمی بر اعمال مدیریت داشته است، در دهه آخر قرن نوزدهم در زمانی که شرکت‌های بزرگ و عظیم در حال شکل‌گیری بودند و صنایع بزرگ روز به روز قوی‌تر می‌شدند، توجه جامعه به ضرورت مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها بیشتر معطوف شد و در ابتدای قرن حاضر، بسیاری از صاحب‌نظران، نیاز به مسئولیت اجتماعی را مورد تأکید قرار دادند و بالأخره در سال 1991 محققان رشته بازرگانی برای اولین بار هشدار دادند که از بنگاه‌های اقتصادی درخصوص انجام مسئولیت اجتماعی خود اهمال کار می‌کنند. جامعه به هر نحو ممکن اختیارات آن‌ها را درخصوص فعالیت‌های اقتصادی‌شان سلب کند و بر همین اساس پیگیری تعریف/ نقش و رابطه سازمان‌ها و جامعه درخصوص مسئولیت اجتماعی به مرحله ظهور رسید.
امروزه تجربه تحولات کسب و کار در عصر اطلاعات در حال تکامل و توسعه می‌باشد. در این انقلاب (عصر اطلاعات) دو رخداد صورت گرفته است:
اول) استفاده از اینترنت و اینترانت است که یک راه‌کار و شیوه جدید را برای تولید و فروش محصولات موجود آورده است.
دوم) سیاست‌های شرکت‌های بزرگ نسبت به طیف وسیعی از ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان، تولید‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، عنصر جامعه را به عنوان یک جزء ضرورت ایجاد و رشد طولانی‌مدت برای شرکت را تبدیل نموده است. در حال حاضر اکثریت شرکت‌ها از وضعیت جدید و مسئولیت‌های مرتبط با آن آگاه هستند و تعداد بسیار کمی از آن‌ها در حال انجام کسب و کار فعالیت با در نظر گرفتن کامل یکپارچگی مواد مربوط می‌شود. و برای بسیاری از شرکت‌ها استفاده از اینترنت و اینترانت صرفاً محدود به انجام تبلیغات برای شرکت‌های بزرگ برای طراحی و ارائه خدمت به مشتری است و رابطه مشتری با سهامداران در درجه دوم اهمیت قرار دارد و این موضوع نیز ضروری تلقی نمی‌گردد.
بر این اساس و مطابق با نگرش جدید مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها رهبران اقتصاد جدید گروهی خواهند بود که آن‌ها را در ادغام دو مفهوم فناوری ارتباطی جدید (شبکه‌ها) با ایجاد رابطه جدید با افراد ذینفع متناسب با شیوه‌های کسب و کار اقدام خواهند نمود و در این ارتباط به موفقیت خواهند رسید. اما ترس از ناشناخته‌های موجود در شرایط کسب و کار مانع بزرگی برای تجارت در وضعیت جدید همراه با ایجاد اطلاعات متناقض و گاه جدی و در نتیجه ایجاد مقررات غلط را به همراه خواهد داشت.
مفهوم حسابداری مسئولیت اجتماعی در اوایل دهه 60 میلادی توسط نویسندگانی مثل آندرسون ، موبلی ، و لین اوس مطرح شد . آندرسون را باید بعنوان پدر حسابداری مسئولیت اجتماعی نامید. در آمریکا این مفهوم در اوایل دهه 70 م توسط انجمن حسابداری امریکا به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به اندازه گیری در حسابداری مسئولیت اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت 40 سال هنوز این مفهوم از جدیدترین مباحث حسابداری است . در خصوص تدوین استانداردهای حسابداری مسئولیت اجتماعی به دلیل فشار سازمانهای هوادار محیط زیست و حقوق بشر در کشورهای صنعتی ، فدراسیون بین المللی حسابداری4 توجه خود را معطوف به این موضوع معطوف کرد و مجموعه ای بیانیه ها را در رابطه با تدوین استانداردهای این مفهوم صادر نمود . در ایران اولین در پاییز سال 1372 در فصلنامه بررسی های حسابداری دانشگاه تهران مقاله ای با عنوان تئوری حسابداری اجتماعی مطرح شد و تاکنون مقالات انگشت شماری در این خصوص ارائه شده است.
گزارشهای ارائه شده توسط سیستم حسابداری مالی، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار می دهند و سود آوری و توان مالی واحد تجاری را شاخص موفقیت یا عدم موفقیت می دانند و بیشترین توجه را معطوف منافع گروههایی می کنند که مهمترین آنها عبارت‌اند از:
– سرمایه گذاری بالفعل و بالقوه؛
– مدیران واحد تجاری؛
– اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه؛
– سازمانهای دولتی؛
– کارکنان واحد تجاری؛
– مشتریان؛
– فروشندگان.
به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروههای اجتماع و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای واحد تجاری، در اوایل دهه شصت میلادی مفهوم جدیدی به نام حسابداری مسئولیتهای اجتماعی5 در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا، کانادا و استرالیا از قبیل آندرسن، موبلی و لین اوس در نوشته های خود به آن اشاراتی داشته اند و از میان آنان آندرسن را باید به عنوان پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست.
اما در کشور آمریکا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی با یک دهه تاخیر در اوایل دهه هفتاد، توسط انجمن حسابداری آمریکا6 با تشکیل کمیته ای به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند اندازه‌گیری و گزارشگری در حسابداری مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت بیش از چهار دهه، این مفهوم هنوز هم از جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیه رشد به سر می برد و از نظر اجرا و به کارگیری پیشرفت چندانی نداشته است؛ به گونه ای که تاکنون غالب مقالات منتشر شده، جنبه توصیفی داشته و بیشتر با تکیه بر توصیف مفاهیم، توجه کمتری را به مشکلات اجرا و ارائه راهکارهای مناسب جهت عملی کردن آن داشته اند.
شاید عامل اصلی این حرکت، ناشی از محدودیتها و مشکلات مربوط به اندازه‌گیری و گزارشگری آثار خارجی واحد تجاری باشد. منظور از آثار خارجی‌، آن گروه از فعالیتها و نتایج عملیات واحد تجاری است که فراتر از منافع گروههای پیش گفته باشد و آثاری همچون هزینه‌های اجتماعی، منافع اجتماعی و بازده اجتماعی را شامل می شود.
سر انجام به دلیل فشار سازمانهای هوادار محیط زیست و حقوق بشر در کشورهای صنعتی برای مبارزه با آلودگی محیط زیست بویژه آلودگیهای ناشی از آزمایشهای هسته‌ای‌، فدراسیون بین المللی حسابداران7 توجه خود را معطوف موضوع حسابداری مسئولیتهای اجتماعی کرد و بر این اساس فدراسیون مذکور، مجموعه ای از بیانیه‌ها را صادر کرد که در آنها خواستار تدوین استانداردهایی در رابطه با حسابداری و حسابرسی مسئولیتهای اجتماعی شد.
اما در خصوص کشور ما، این مفهوم همانند سایر امور با سه دهه تاخیر، برای اولین بار در پاییز سال 1372 شمسی (1993 میلادی) در فصلنامه بررسی های حسابداری دانشگاه تهران با مقاله ای به نام تئوری حسابداری اجتماعی مطرح و تاکنون مقالات انگشت شماری در این خصوص توسط صاحبنظران رشته حسابداری ارائه شده است.
2-3 مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ ها
بطور کلی مدل‌های مختلفی جهت تبیین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در مقابل ذینفعان وجود دارد ولیکن مسئولیت اجتماعی هر شرکت با توجه به اینکه دارای خصوصیات منحصر به فرد خود می‌باشد و این خصوصیات تأثیرگذار بر دیدگاه‌ها و نحوه عملکرد و استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی آن‌ها می‌باشند. حرکت به سمت نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی شرکت در نظام راهبری شرکت‌ها می‌بایست با فرهنگ سازمانی، چشم‌انداز و استراتژی‌های بلندمدت شرکت در یک راستا باشد تا اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی بصورت یک برنامه هزینه‌بر از سوی کارکنان وسهامدارن تلقی نگردد.

2-3-1 مدل پنج بعدی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
براساس این مدل ابعاد 5گانه که هر بعد دارای شاخص‌های مربوط به خود می‌باشد و به راحتی قابل تطبیق با مدل‌های تعالی سازمانی می‌باشد مورد بررسی قرار می گیرد. در این خصوص توجه به چگونگی اطلاع‌رسانی و تعامل با ذینفعان و چگونگی ارتباطات ذینفعان با شرکت از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.

نمودار2-1- (هس8،2001)
2-3-2 مدل مسئولیت اجتماعی کارول
این مدل نیز شامل 4 مرحله است و معتقد است که سازمان‌ها دارای 4 دسته مسئولیت اجتماعی کلی می‌باشند که آن‌ها شامل: 1- مسئولیت اقتصادی، 2- حقوقی، 3- اخلاقی، 4- سایر مسئولیت‌ها می‌باشند.و هر کدام از مسئولیت‌ها را به تفصیل بیان و مورد توجه قرار می‌دهد از جمله اینکه مسئولیت اقتصادی از مسئولیت‌های اولیه سازمان‌ها می‌باشد که همان مسئولیت سودآوری است و در مسئولیت حقوقی نیز اشاره می‌‌نماید که سازمان‌ها می‌بایست در چارچوب‌های قوانین و مقررات جامعه اقتصادی فعالیت خود را انجام دهند و همچنین در مسئولیت اخلاقی بیان می‌دارد که از سازمان‌ها انتظار می‌رود که ارزش‌ها و هنجارهای جامعه را مد نظر قرار دهند و در نهایت در بحث سایر مسئولیت‌ها اشاره به فعالیت‌های داوطلبانه و انسان‌دوستانه سازمان دارد.
2-4 چارچوب تعیین استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی
در این مدل مطابق با نمودارهای مذکور با تبیین فرآیند اجرای استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت و مراحل، گزارشات و خروجی‌های آن به صورت سیستماتیک پرداخته‌ایم. در نمودار مذکور مراحل برنامه‌ریزی شرکت جهت اجرای پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت با تطابق با ارزش‌های شرکت تبیین و گزارشات لازم از این برنامه‌ها اخذ و خروجی مربوطه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت :(برندان،2005) ابزارها گزارش‌ها مراحل
2-5 مفهوم حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی
نام دیگر حسابرسی اخلاق، نظارت مستعار و تجزیه و تحلیل ارتباطات فی‌مابین شرکت و سهامداران و جامعه می‌باشد با این حال در زمان اجرای این مسئولیت اجرائی برای حسابرسان این فرآیند ممیزی جهت انجام با 3 روش متفاوت بشرح زیر صورت می‌پذیرد:
1. تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان توسط حسابرس مستقل انجام می‌شود.
2. تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان توسط خود شرکت‌ها (سازمان) انجام می‌شود.
3. اما در نهایت بازرسی و ممیزی توسط حسابرسان مستقل انجام می‌شود.
بطور کلی سه روش فوق‌الذکر در صورت اجرا می‌تواند بصورت همزمان و یا بدنبال هم در شرکت صورت پذیرد و حسابرسان شرکت مورد رسیدگی را در پایان به عنوان مجریان مسئولیت اجتماعی شناسایی و مورد ممیزی قرار می‌دهند، این فرآیند بشرح زیر صورت می‌گیرد:
– در مرحله اول، حسابرس مستقل با تجزیه و تحلیل وضعیت موجود توصیه‌های لازم را به سازمان ارائه می‌کند.
– مرحله دوم، شرکت بدنبال ایجاد یک ساختار برای سازمان‌دهی و نظارت بر سیاست‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی محوله و مربوط به سازمان را دنبال می‌کند.
و در نهایت، در مرحله سوم:
در زمانی که سیاست‌های تعریف و تدوین شده در حال اجرا می‌باشد، همواره همراه با رسیدگی‌های قابل انجام توسط مؤسسات حسابرسی مستقل نسبت به ممیزی اظهارنامه‌های سالیانه مالی تمهیدات لازم درخصوص رسیدگی بر مسئولیت‌های اجتماعی سازمان صورت خواهد پذیرفت.
2-5-1 محدوده حسابرسی اجتماعی
اولین وظیفه حسابرسی مسئولیت اجتماعی، شناسایی ذینفعان سازمان مربوط می‌باشد بطوریکه اگرچه هر گروه از ذینفعان را به نحوی سهامدار شرکت تلقی می‌شوند و بر همین اساس حسابرسی مسئولیت اجتماعی هر گروه از سهامداران مذکور را به صورت جداگانه مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت این گروه سهامداران را می‌بایست به عنوان یک کل در یک مجموعه مورد توجه قرار داده شوند زیراکه آن‌ها منافع خود را برای دفاع از نگرانی موجود خود محدود نمی‌سازند.در نتیجه حسابرسی مسئولیت اجتماعی بر اجزای یک شرکت از جمله سیاست اجتماعی شامل (اخلاق، محیط زیست، جامعه، حقوق بشر و غیره) را مورد بررسی قرار می‌دهند و برای هر کدام از موضوعات همه اعضاء را شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.
2-5-2 طبقه‌ها و الگوهای تئوری حسابرسی مالی
این مطالعه می کوشد تئوری‌های حسابرسی مالی را در مطالعات مربوط به افشاگری اجتماعی شناسایی کند. با شروع از تجزیه و تحلیل سودمندی این نظریه‌ها، چندین طبقه تحقیقی یا الگو مورد کاوش قرار گرفتند.(بلکوئی9،2000)
روش طبقه بندی ای را برای تئوری‌های حسابرسی مالی با توجه به طبقه بندی‌های خود توصیف می کند. این طبقات الگوهای پژوهشی را نمایش می دهند. بلکوئی شش طبقه یا الگوی پژوهشی را بر می شمارد:
1- تئوری‌های استقرایی/انسان شناختی
2- تئوری‌های قیاسی یا درآمد واقعی
3- تئوری‌های سودمندی تصمیم گیری/مدل تصمیم گیری
4- تئوری‌های رفتار بازار توده ای/سودمندی تصمیم گیری
5- کاربر فردی/سودمندی تصمیم گیری
6- تئوری‌های اطلاعات اقصادی
بر اساس نظر (بلکوئی،2000)، هر طبقه به روشی مشابه که می تواند به عنوان یک الگو رده بندی شود توصیف می گردد. برای هر طبقه، چهار مؤلفه‌ی ویژه‌ی رده بندی الگو شناسایی می شود:
• نمونه‌های خاص در این طبقه
• تفکر کلی موضوع پژوهش
• تئوری‌های خاص در این طبقه
• روش‌های پژوهشی به کاربرده شده.
مروری بر الگوها با توضیحاتی مرتبط با سوال‌های a تا d در پی می آید. کار وات و زیمرمن10 (2003) و به ویژه سهم آنها در PAT، به عنوان نمونه ای از الگوی تئوری‌های استقرایی/انسان شناختی دیده می شود. نگرش کلی حامیان PAT این است که روال‌های حسابداری برگرفته شده قابل تشریح با سودمندی عملی و انتخاب‌های مدیریت است. عمدتاً روش‌های تجربی مورد استفاده قرار می گیرند.
تئوری مالی، فرضیه‌های بازار کارآمد پایه‌های تئوریک هستند. الگوی کاربر فردی/سودمندی تصمیم گیری مربوط به پژوهش‌ها درباره‌ی حسابداری رفتاری است؛ چگونه کاربر فردی اطلاعات حسابداری به این اطلاعات پاسخ می دهد. حسابداری به عنوان یک علم رفتاری دیده می شود. تئوری‌های اطلاعات-اقتصادی تئوری اقتصادی انتخاب‌ها و دیگر تئوری‌ها با تمرکز بر رفتار بخردانه هستند. اطلاعات اقتصادی به صورت یک کالای اقتصادی دیده می شوند با بازاری همراه با عرضه و تقاضا. آکرولف11(1970) این موضوع را در ارتباط با اطلاعات مالی توضیح می دهد، اما مدلی را برای عرضه و تقاضای اطلاعات مالی ارائه می کند. او عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران و مدیران را خاطر نشان می سازد.استیگلیز12(2001)
اقتصادهای اطلاعاتی را مرور می کند، گرچه به صورت خاص اطلاعات حسابدرای را عنوان نمی کند.از این مرور کلی می توان نتیجه گرفت که درحال حاضر هیچ الگوی تحقیقاتی برتری وجود ندارد. الگوها یکی پس از دیگری به وجود می آیند. حسابداری به عنوان یک علم چند الگویی دیده می شود(بلکوئی،2000). همچنین اسکات13 ( 2006) یک طبقه بندی از تئوری‌های حسابرسی مالی ارائه می کند. او طبقات زیر را مشخص می کند :
1- روش سودمندی تصمیم گیری

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2- دیدگاه اطلاعاتی در سودمندی تصمیم گیری
3- دیدگاه اندازه گیری در سودمندی تصمیم گیری
4- پیامدهای اقتصادی
5-آنالیز تعارضها
2-5-3 مفهوم حسابرسی تولیدی و تدافعی
امروزه اشکال و انواع مختلفی از این نوع حسابرسی در سراسر دنیا وجود دارد و این امر ناشی از افکار و تعصبات ملی کشورها می باشد بطور مثال در حالی که در کشور ایتالیا و فرانسه تمرکز بیشتری بر حسابرسی نسبت به مسائل کارگری وجود دارد. دانمارکی‌ها دامنه گسترده‌تری را برای اخلاق حسابداری تعریف نموده‌اند و مسائل و موضوعات خود را به مسائل زیست محیطی، حسابرسی وظایف و … تعمیم داده‌اند با این حال دو تفاوت عمده فی‌مابین ویژگی‌های کیفی و ممیزی‌های کمی در این حسابرسی‌ها وجود دارد و همین رابطه نیز درخصوص تفاوت‌های موجود در دیدگاه تدافعی و تولید در حسابرسی‌ها وجود دارد.
2-5-4 وجود تمایز و افتراق حسابرسی تولیدی و تدافعی
اولین تمایز فی‌مابین مفاهیم حسابرسی‌های کمی و کیفی ممکن است مربوط به استفاده از اعداد و ارقام باشد که این مهم و ویژگی در حسابرسی مفاهیم کیفی وجود ندارد برای مثال میزان انتشار دی‌اکسید کربن و یا درصد شرکت زنان و یا اقلیت‌ها در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، سهم دستمزد پرداختی به کارگران در سازمان‌ها، اما اساساً این مقادیر مورد اشاره توجه در خروجی سازمان تحت عنوان محصول نهایی نخواهد بود و رویکرد کیفی با استفاده از اعداد و ارقام به عنوان داده و سپس ارزیابی کیفی آن‌ها است. رویکرد کمی در مقابل تلاش برای تبدیل آن‌ها به پدیده‌های کیفی در محاسبات به منظور تحصیل اعداد به عنوان محصول نهایی همواره در تناقض است در حال که روش کیفی این خروجی‌ها را به استفاده‌کننده ارائه می‌کند. اما با توجه به این امر ضروری است که بهترین نتیجه ایجاد شده برای حسابرسان در بسیاری از شرکت‌ها در استفاده از روش کمی برای تجلیل موضوعات فریب و اشتباه در تحلیل را به صورت علمی اثبات کرد. آن‌ها به صورت اشتباه احساس می‌کردند که تحلیل صرف اعداد بدون ترکیب با سایر متغیرهای کیفی می‌تواند تفسیر خودسرانه تعبیر گردد و صرف توجه به آن‌ها به ایجاد منازعات بی‌پایان تبدیل خواهد شد.تفاوت دوم بین حسابرسی دفاعی و حسابرسی تولیدی بدین ترتیب است که: مفهوم حسابرسی دفاعی به گونه‌ای از حسابرسی عنوان می‌شود که به هدف کاهش یا عدم ایجاد پرونده‌های حقوقی در این ارتباط با عملیات شرکت می‌باشد.و در مفهوم حسابرسی تولیدی: به گونه‌ای از حسابرسی اتلاق می‌شود که هدف و رسالت آن افزایش بهره‌وری، افزایش سهم بازار و انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت و اثربخش در سطح شرکت می‌باشد.
دو مفهوم دیگر برای تفاوت‌های موجود در این 2 نوع حسابرسی وجود دارد:
سهامداران شرکت اشخاص و یا گروهی از افراد هستند که برخی از آن‌ها علاقه‌مند به اجرای آنچه که خواستار هستند می‌باشند. این گروه‌ها از جمله: کارکنان، تأمین‌کنندگان، سرمایه‌گذاران یا مشتریان هستند و در این فرآیند اولین کار حسابرسی اجتماعی شناسایی این گروه ذینفعان در سازمان‌ها می‌باشد زیرا که در پایان توجه به این موضوع ضروری است که گزارش حسابرسی اجتماعی برای اجتماع و عموم نه گروهی خاص و مشخص است.
2-6 مدل ماتریس شناسایی و ارزیابی ذینفعان شرکت
در این مدل ما به منظور تعیین و ارزیابی ذینفعان و خواسته‌های آنان با تدوین یک مدل ماتریسی اقدام به شناسایی کلیه ذینفعان سازمان نموده که براساس همین مدل وضعیت شرکت در ارتباط با ذینفعان ارزیابی و ارزش‌گذاری می کنیم.
اهمیت ندارد 1اهمیت کم 2اهمیت متوسط 3اهمیت زیاد 4اهمت حیاتی 5مجموعتأثیرگذار و مهم در ایجاد محبوبیت برای شرکتتأثیرگذار و مهم در توانایی توسعه بازار داخلی و بین‌المللیتأثیرگذار و مهم بر افزایش توان رقابتیتأثیرگذار و مهم بر فرهنگ سزامانی و تصویر دورنی شرکتتأثیرگذار و مهم برای افزایش کیفیت خدمات و محصولات شرکتتأثیرگذار و مهم بر شرایط کاری کارکنانتأثیرگذار و مهم بر رضایتمندی مشتریان و دیگر ذینفعانتأثیرگذار و مهم بر افزایش اعتبار و برند شرکتتأثیرگذار و مهم بر افزایش درآمد و فروش شرکتاهمیت ذینفع برای شرکت ذینفعانپرسشنامهدولت مصاحبههیأت مدیرهFocus Groupکارکنان و خانواده‌ آنهاFocus Groupپیمانکاران و تأمین‌کنندگانپرسشنامهمشتریانپرسشنامهشبکه فروش و دفاتر نمایندگیمصاحبهمؤسسات مالیFocal Pointارگانهای دولتی مرتبطFocal Pointسازمانهای عمومیپرسشنامهنهادهای صنفی و سندیکاییپرسشنامهجامعه دانشگاهیمصاحبهرسانه هاپرسشنامهنهادهای فرهنگی و اجتماعیپرسشنامههمسایگانپرسشنامهرقباپرسشنامهمؤسسات خدماتی (مانند آژانس و …)مصاحبهپلیس راهنماییپرسشنامهمراکز درمانیمصاحبهنهادهای حاکمیتی، مقام ناظرمجموعتعاریف مختلفی از ذینفع در ادبیات مدیریت وجود دارد. در زیر به چند نمونه از این تعاریف اشاره می‌شود:

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید